Menu Close

Bioekonomija

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Bioekonomija
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Treća (III)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 60    (50+0+10)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Ciljevi kolegija su upoznati studente s globalnim problemima degradacije okoliša i resursa te rješenjima koja bi omogućila održivi razvoj.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će moći:

1. utvrditi aktualne ekološke probleme,

2. argumentirati glavna obilježja ekonomije okoliša,

3. valorizirati bitna obilježja održivog razvoja,

4. vrjednovati ulogu poduzeća u zaštiti okoliša,

5. kritički prosuditi ključna područja i ciljeve strategije održivog razvoja u RH.

1.4. Vrste izvođenja nastave Predavanja

Seminari i radionice

 
1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje kolokvija i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, kolokviji i/ili završni ispit). Pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti imaju obvezu izrade i usmenog izlaganja seminarskog rada. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pismeni ispit 4,5
Kontinuirana provjera znanja 4,5
Seminarski rad 0,5
UKUPNO: 5
1.7. Obvezna literatura
1. Črnjar, M., Črnjar, K.: (2009.). Menadžment održivoga razvoja: Ekonomija, ekologija, zaštita okoliša, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Glosa, Rijeka

2. Goodstein, E. S. (2003.) Ekonomika i okoliš, Mate, Zagreb

1.8. Dopunska literatura
1. Herceg, N. (2013.): Okoliš i održivi razvoj

2. Blewitt, J. (2017.): Razumijevanje održivog razvoja, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb

3. znanstveni i stručni članci

4. Thampapillai, D. J., Ruth, M. (2019.): Environmental Economics, Concepts, Methods and Policies, Earthscan from Routledge

5. Črnjar, M. (2002.): Ekonomika i politika zaštite okoliša, Ekonomski fakultet, Glosa, Rijeka

6. Strategija održivog razvoja RH

7. Odabrana i prilagođena znanstvena literatura (poglavlja, radovi i sl.)

Skip to content