Menu Close

Sveučilišni prijediplomski studij EKOINŽENJERSTVO I ZAŠTITA PRIRODE

SVEUČILIŠNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ EKOINŽENJERSTVO I ZAŠTITA PRIRODE

Biotehnički odjel Sveučilišta u Slavonskom Brodu

Vrsta studijskog programa: sveučilišni  prijediplomski studij

Područje i polje studija: biotehničke znanosti, polje poljoprivreda (agronomija)

Akademski/stručni nakon završenog studija: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka ekoinženjerstva i zaštite prirode (univ. bacc. ing. oecoing. et prot. nat.)

Duljina trajanja programa: 6 semestara (3 godine)

Broj ECTS bodova: 180

Razina kvalifikacije prema HKO i EQF: razina 6

Načini studiranja (redoviti/izvanredni studij): sveučilišni prijediplomski studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode može se studirati na redovitom studiju

Ishodi učenja:

Sveučilišni prvostupnik/ca inženjer/ka ekoinženjerstva i zaštite prirode moći će:

 • Objasniti značaj zaštite okoliša i prirode u zemlji i svijetu,
 • Izraditi jednostavne računalom potpomognute planove u zaštiti okoliša, kao i ekološke studije
 • Primijeniti jednostavno planiranje u ekološkim sustavima zaštite prirode,
 • Isplanirati jednostavnu analizu i valorizaciju zaštićenih prirodnih područja,
 • Odabrati najbolje mjere sanacija degradiranih staništa,
 • Osmisliti učinkovito gospodarenje biljnim i životinjskim vrstama,
 • Objasniti osnove klimatologije, ekologije i geopedologije, te međusobnu interakciju vodenih i kopnenih ekosustava,
 • Opisati problematiku i navesti zakonske okvire o zaštiti prirode i okoliša, kao i ekološkog monitoringa,
 • Definirati ekonomske i socijalne aspekte u uočavanju i rješavanju inženjerskih tema poveznih s prirodom i okolišem,
 • Objasniti načine degradacije okoliša i načine njihove zaštite, te predložiti učinkovita rješenja,
 • Ustanoviti utjecaj osnova poljoprivrede i gospodarenja šumama na održivo upravljanje biološkim resursima i okolišem,
 • Predvidjeti pravilno gospodarenje vodama, otpadom i predložiti mjere recikliranja,
 • Uspješno nastaviti studij iz biotehničkog područja u zemlji ili inozemstvu.

Uvjeti upisa:

Uvjeti za upis na sveučilišni preddiplomski studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode su završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i uvjeti definirani natječajem za upis na UNISB.

Prijelaz s drugog visokog učilišta:

Student koji želi prijeći s drugog visokog učilišta može podnijeti zamolbu za prijelaz na Sveučilište u Slavonskom Brodu. Uz pisanu zamolbu, student je dužan dostaviti sljedeće dokumente: presliku indeksa s drugom visokog učilišta (ako postoji), presliku studentske iskaznice, potvrdu o položenim ispitima i ostvarenim ECTS bodovima (izvornik), ovjereni nastavni program za položene i odslušane kolegije. Nepotpune zamolbe se ne razmatraju. Zamolbe se zaprimaju do 15.10. za priznavanje u tekućoj akademskoj godini. Ova pravila se ne odnose na studente koji su ECTS bodove i ocjene ostvarili putem Erasmus+ ili drugog programa mobilnosti kao ni na studente koji su zamolbu za priznavanjem ECTS bodova i ocjena podnijeli pri prijelazu s drugog visokog ili šta na Sveučilište u Slavonskom Brodu.

Pravila ispitivanja i ocjenjivanja:

Pravila ispitivanja i ocjenjivanja definirana su na razini Sveučilišta Pravilnikom o studiranju, a pojedinačno za svaki kolegij objavljena su na internetskim stranicama Biotehničkog odjela i objašnjena studentima na prvom predavanju.

Omogućeni pristup daljnjem školovanju:

Student koji je završio ovaj studij može nastaviti studij na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj na Sveučilištu u Slavonskom Brodu ili diplomskim studijima u RH i inozemstvu. Uvjete upisa na diplomske studije određuje institucija koja provodi studije.

O EKOINŽENJERSTVU

Ekoinženjerstvo je grana inženjerstva koja se bavi zaštitom ljudi od utjecaja faktora štetnih za okoliš, zaštitom okoliša, lokalnog i globalnog od potencijalno štetnih utjecaja različitih čovjekovih aktivnosti te unapređenjem kvalitete okoliša zbog zdravlja ljudi.

Zahtjevi ekoinženjerstva su tehničko znanje o zraku, vodi, otpadnoj vodi, čvrstom otpadu i drugim specijalnostima koje imaju utjecaj na ljudsko zdravlje. Ekoinženjersko obrazovanje uključuje i odnos prema različitim izvorima prirodnih resursa, njihovom očuvanju i racionalnom iskorištavanju.

S obzirom na probleme onečišćenja okoliša, njegovim uzrocima i utjecajima, kolegiji ponuđeni na studiju Ekoinženjerstvo i zaštita prirode sadrže temeljna znanja iz ekologije, kemije i mikrobiologije koja se odnose na okoliš, znanja o gospodarenju otpadom, otpadnim vodama i zagađenjem zraka, smanjenju izvora i kontroli onečišćenja zraka, vode i tla te znanja iz bioekonomije.

U Republici Hrvatskoj program srodan ovom studiju imaju Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Splitu (preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo), preddiplomski sveučilišni studij Inženjerstvo okoliša na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te preddiplomski sveučilišni studij Urbanog šumarstva, zaštita prirode i okoliša, Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji izvodi preddiplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu.

Program preddiplomskog sveučilišnog studija Ekoinženjerstvo i zaštita prirode sličan je s preddiplomskim sveučilišnim studijem u nekim zemljama EU kao što su BOKU, Universitat fur Bodenkultur Wien, Austrija; University of Nova Gorica, Slovenija; Universidade de Évora, Portugal i dr.

Mogućnost zaposlenja:

Poslovi za koje će student biti osposobljen nakon završetka studija su samostalan rad u uredima lokalne samouprave i državne uprave na poslovima vezanim uz zaštitu okoliša i prirode, poslovi vezani uz zaštitu okoliša i prirode u institucijama i udrugama koje se bave gospodarenjem zaštićenim prostorima, ministarstvima, u postrojenjima i poduzećima, trgovinama, laboratorijima kao i u privatnim tvrtkama za savjetovanje i projektiranje, industriji boja i lakova, industriji guma i plastike, tekstilnoj i kožnoj industriji, naftnoj i petrokemijskoj industriji, industriji metala i nemetala i dr. Također, studenti su osposobljeni za pokretanje vlastitih poduzeća.

Skip to content