Menu Close

Bioindikatori i biomonitoring

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Bioindikatori i biomonitoring
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Druga (II)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 3
Broj sati (P+V+S) 30    (25+0+5)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Student će steći znanje za razumijevanje i značaj bioindikatora u okolišu i prirodi, te međuinterakciju između okoliša, indikatorskih vrsta i onečišćenja. Usvojiti će pojmove i znanje o biomarkerima neophodnim u postupku biomonitoringa te pravilnom dizajnu i metodama istraživanja u biomonitoringu.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će:

1. utvrditi značaj bioindikatora u biomonitoringu,

2. preporučiti metode istraživanja u biomonitoringu,

3. usporediti načine onečišćenja tla, voda i zraka,

4. utvrditi karakteristike indikatorski vrsta zbog kojih se koriste za biomonitoring kopnenih i vodenih ekoloških sustava,

5. procijeniti stanje različitih ekoloških sustava i opravdati primjenu biomarkera u biomonitoringu.

1.4. Vrste izvođenja nastave Predavanja

Seminari i radionice

 
1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje kolokvija i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, kolokviji i/ili završni ispit). Pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pismeni ispit 1
Usmeni ispit 1
Kontinuirana provjera znanja 2
Seminarski rad 1
UKUPNO: 3
1.7. Obvezna literatura
1. Hrvatske vode (2016) Metodologija uzorkovanja, laboratorijskih analiza i određivanja omjera ekološke kakvoće bioloških elemenata kakvoće (https://www.voda.hr/hr/metodologije).

2. Partl A. (2009) Lišajevi. Priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb.

1.8. Dopunska literatura
1. Markert B.A., Breure A.M., Zechmeister H.G. (2003) Bioindicators & Biomonitors: Principles, Concepts, and Applications, Elsevier Science Ltd., UK

2. Walker C.H., Hopkin S.P., Sibly R.M., Peakall D.B. (2001) Principles of ecotoxicology, Taylor & Francis, USA..

3. Brodo I. M., Duran Sharnoff S., Sharnoff S. (2001) Lichens Of North America, Published by Yale University Press.

4. Shukla V., Upreti D.K., Bajpai R. (2014) Lichens to Biomonitor the Environment. Springer.

5. Znanstvene publikacije (znanstveni i pregledni članci) i zakonski dokumenti koji pokrivaju teme predmeta

6. Bellinger E.G., Sigee D.C. (2010) Freshwater algae: Identification and use as bioindicators. John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, West Sussex, UK.

7. Zhang C. (2007) Fundamentals of environmental sampling and analysis. John Wiley & Sons, Inc.

Skip to content