Menu Close

Laboratorij za pedologiju i ishranu bilja

Prostor laboratorija za pedologiju i ishranu bilja opremljen je laboratorijskim priborom i aparatima potrebnima za održavanje vježbi iz kolegija pedologija i ishrana bilja kao i osnovnom opremom za znanstveno istraživanje u pedologiji. Komplet za uzorkovanje omogućuje uzimanje uzoraka tla na terenu pomoću sondi kao i uzorkovanje u cilindre što omogućuje određivanje fizikalnih karakteristika tla (hidropedoloških konstanti, gustoće, poroziteta, strukture i mehaničkog sastava tla i sl.). Oprema u laboratoriju omogućuje obavljanje kemijskih analiza tla u pedološke svrhe kao i vježbi iz kolegija ishrana bilja (određivanje pH reakcije, EC, sadržaja karbonata, makreoelemenata).

Skip to content