Menu Close

Dendrologija i gospodarenje šumama

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Dendrologija i gospodarenje šumama
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Druga (II)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 60    (40+20+0)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Ciljevi predmeta su upoznati studente s morfološkim obilježjima, unutarvrsnoj varijabilnosti, arealom, posebnim značajkama, te gospodarskoj i ekološkoj važnosti pojedinih vrsta unutar tih rodova. Predmetom su obuhvaćene autohtone, alohtone i invanzivne vrste drveća i grmlja te se upoznaje s osnovama rasta i prirasta pojedinačnih stabala; razvojem šumskih sastojina; metodama oblikovanja i načinu gospodarenja i upravljanja, te zaštitom šumskim sastojinama. Studenti se upoznaju sa strukturom šumsko-gospodarskih planova i planova upravljanja zaštićenim područjima i/ili područjima ekološke mreže.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će:

1. utvrditi biološka i morfološka svojstva drvenastih vrsta,

2. procijeniti areal pojedinih rodova golosjemenjača i kritosjemenjača (dvosupnica i jednosupnica),

3. predvidjeti prostorni raspored i zonacija šumskih zajednica

4. valorizirati vrste i ulogu šumskih zajednica u ekosustavu,

4. argumentirati interakciju šuma – čovjek,

6. procijeniti strukturu šumsko-gospodarskih planova,

7. utvrditi strukturu i svrhu planova upravljanja zaštićenim područjima i/ili područjima ekološke mreže.

1.4. Vrste izvođenja nastave Predavanja

Vježbe

Samostalni zadaci

Terenska nastava

1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje kolokvija i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, kolokviji i/ili završni ispit). Pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Studenti su dužni izraditi foto album biljnih vrsta do zadanog roka, u protivnom nisu izvršili propisane obveze na ovom predmetu. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 1,5
Pismeni ispit 2
Usmeni ispit 1
Kontinuirana provjera znanja 3
Foto album šumskih drvenastih vrsta 0,5
UKUPNO: 5
1.7. Obvezna literatura
1. Idžojtić, M. (2009.): Dendrologija – List. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 904 pp.

2. Idžojtić, M. (2013.): Dendrologija – Cvijet, češer, plod, sjeme. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 672 pp.

3. Franjić, J., Škvorc, Ž. (2010.): Šumsko drveće i grmlje Hrvatske. Sveučilište u Zagrebu – Šumarski fakultet.

1.8. Dopunska literatura
1. Vukelić, J., Rauš, Đ. (1998.): Šumarska fitocenologija i šumske zajednice u Hrvatskoj. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 310 str.

2. Vlahović, S. (2019): Primijenjena dendrologija – Drveće i grmlje: bogatstvo našeg okoliša, I. svezak, (od A do L), Školska knjiga, Zagreb

3. Vlahović, S. (2019.): Primijenjena dendrologija : drveće i grmlje : bogatstvo našeg okoliša : listače, II svezak, Školska knjiga, Zagreb

4. Godet, J-D. (2000.): Drveće i grmlje : cvjetovi, listovi, pupovi i kora : Godetov vodič / (autor Jean-Denis Godet ; prevoditelj Zinka Pavletić), Naklada C, Zagreb

5. http://icp-forests.net/page/icp-forests-manual

6. Pravilnik o uređivanju šuma (NN 97/2018)

7. Smjernice za planiranje upravljanja zaštićenim područjima i/ili područjima ekološke mreže (2020.), http://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/inline-files/Smjernice%20za%20planiranje%20upravljanja%20MINGOR%201120.pdf

8. Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20)

9. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19).

 

Skip to content