Menu Close

Mehanizacija u ekološkoj poljoprivredi

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Mehanizacija u ekološkoj proizvodnji
Studijski program Stručni diplomski studij Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj
Status kolegija  Obavezni
Studijska godina Prva
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 45P+15V+0S

 

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija
Cilj kolegija je upoznati studente s mogućnostima upotrebe mehanizacije u ekološkoj proizvodnji te kako kombinirati i primjenjivati oruđa i strojeve za obradu.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema.
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
1. Objasniti važnost upotrebe mehanizacije u ekološkoj poljoprivredi,

2. Odrediti učinak strojeva i njihovu efikasnost ( stupanj iskorištenosti)

3. Izraditi plan eksploatacije tehnike u ekološkoj proizvodnji,

4. Agregatirati traktore i priključne strojeve

5. Kombinirati i primjenjivati oruđa i strojeve za obradu, njegu i zaštitu tla

6. Kombinirati i primjenjivati strojeve za obradu tla, osnovnu, dopunsku gnojidbu vinograda i voćnjaka u ekološkoj proizvodnji

7. Definirati strojeve, uređaje za primjenu ekoloških škropiva u vinogradima i voćnjacima u ekološkoj proizvodnji

1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

vježbe

1.5.    Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje parcijalnih ispita i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku.

Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, parcijalni ispiti i/ili završni ispit).

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

1.6.    Praćenje rada studenata

 

Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 2,5 1-7 Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama Evidencija prisutnosti studenata 0 6
Periodična provjera znanja 2,5 1-7 Priprema za pismenu provjeru znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2
50 94
Završni ispit ** 2,5 1-7 Priprema za provjeru znanja Pismena provjera znanja 50 94
Ukupno: 5 50 100

 

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ispit  se može položiti preko dva kolokvija. Svi kolokviji moraju biti pozitivno ocjenjeni za ostvarivanje prava upisa ocjene temeljem kolokvija. Ocjena bazirana na kolokvijima izračunava se

na način da se uzme zbroj ocjena kolokvija te podijeli sa dva (2) (kako bi dobili finalnu ocjenu)

(npr.2+3=5/2=2,5-ocjena(dobar). Nakon parcijalnog ispita prema potrebi se provodi i usmena provjera znanja. Parcijalni ispiti tijekom semestra mogu se ponoviti na zahtjev studenata. Studenti nemaju obvezu izlaska na parcijalne ispite. Svaki parcijalni ispit piše se minimalno 10 i maksimalno 60 minuta.

Mogućnosti stjecanja bodova po pojedinim aktivnostima su sljedeće:

Opis aktivnosti Broj bodova
Prisutnost na nastavi 100% – 10 bodova

min 90% – 6 bodova

min 80% – 3 boda

10
1. parcijalni ispit 5 pitanja po max 5 bodova 25
2. parcijalni ispit 5 pitanja po max 5 bodova 25
ukupno 60

Ocjena se izračunava na sljedeći način:

Ukupan broj bodova Ocjena
54 – 60 Izvrstan (5) A
47 – 53 Vrlo dobar (4) B
39 – 46 Dobar (3) C
31 – 38 Dovoljan (2) D
0 – 30 Nedovoljan (1) E

U slučaju želje za popravljanjem svog rezultata s pojedinog parcijalnog ispita (broja bodova), student ima pravo ponovnog polaganja bilo kojeg od njih u okviru završnog ispita na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima utvrđenim rasporedom na Veleučilištu u Slavonskom Brodu.

U tom slučaju dotad ostvareni bodovi na parcijalnom ispitu kojeg student ponovo piše se brišu i priznaju se samo novi ostvareni bodovi.

Nakon stjecanja dovoljnog broja bodova za pozitivnu ocjenu student u okviru završnog ispita na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima polaže ispit usmeno u trajanju najviše 30 minuta. Usmeni ispit se ocjenjuje ocjenama nedovoljan (1), dovoljan (2), dobar (3), vrlo dobar (4) i izvrstan (5). Ukoliko je i usmeni dio ispita ocijenjen pozitivno, računa se konačna ocjena ispita kao aritmetička sredina ovih dviju ocjena. Nepristupanje usmenom dijelu ispita rezultira konačnom ocjenom nedovoljan (1) iz ispita.

1.8.     Popis literature
Preporučena literatura za studij i polaganje ispita:

1.R. Emert, T. Jurić, D. Filipović, E. Štefanek, (1995): Održavanje traktora I poljoprivrednih strojeva

2. R. Emert, Ž. Bukvić, T. Jurić, D. Filipović, (1996): Popravak poljoprivrednih strojeva

3. S. Landeka, Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje

4. E. Hnatko, J.Jukić , (2016.) Motori SUI

5. Đ. Banaj, P. Šmrčković (2003.) Upravljanje poljoprivrednom tehnikom

6. M. Jurišić GIScience

7. J. Brčić (1991) Mehanizacija u povrćarstvu

Skip to content