Menu Close

Mikrobna biotehnologija u ekološkoj poljoprivredi

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Mikrobna biotehnologija u ekološkoj poljoprivredi
Studijski program Stručni diplomski studij Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj
Status kolegija  obavezan
Studijska godina Prva
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata  6
Broj sati (P+V+S) 55P + 0V+20S

 

1.       OPIS KOLEGIJA
1.1.    Ciljevi kolegija
Upoznati  studente s područjem biotehnologije u kojem značajnu  ulogu imaju korisni mikroorganizmi koji ujedno  imaju i  primjenu u području ekološke poljoprivredne proizvodnje.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema.
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij:

1. definirati biotehnologiju i navesti njezin značaj u području ekološke poljoprivrede

2. prepoznati najznačajnije mikroorganizme koji se koriste u ekološkoj proizvodnji

3. razumjeti pravilnu  primjenu navedenih biokultura u poljoprivrednoj praksi

1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

vježbe

1.5.    Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje parcijalnih ispita i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku te izrada seminarskog rada.

Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, parcijalni ispiti i/ili završni ispit).

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

1.6.    Praćenje rada studenata

 

Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, seminarski rad 1 1-3 Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama Evidencija prisutnosti studenata 0 16
Periodična provjera znanja 5 1-3 Priprema za pismenu provjeru znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2
45 84
Završni ispit ** 6 1-3 Priprema za provjeru znanja Pismena provjera znanja 65 100
Ukupno: 6 50 100

 

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Praćenje postignuća studenata tijekom semestra i ispunjavanje navedenih ishoda učenja obavljati će se putem dviju parcijalnih provjera znanja, napisanog i prezentiranog seminarskog rada iz gradiva vezanog uz predmet. Tijekom predavanja vrednuje se i potiče aktivnost studenata kroz sudjelovanje u raspravama tijekom održavanja nastave, postavljaju pitanja i iznose vlastite stavove, komentare i iskustva

Ukoliko student ne ostvari pozitivnu ocjenu kroz parcijalne provjere znanja tijekom nastave, može pristupiti završnom pismenom ispitu. U tom slučaju dotad ostvareni bodovi na parcijalnom ispitu kojeg student ponovo piše se brišu i priznaju se samo novi ostvareni bodovi.

Opis aktivnosti Broj bodova
Prisutnost, aktivnost

na nastavi i praktični  rad

Nastavna aktivnost

Seminarski rad

16

 

1. parcijalni ispit 7 pitanja po max 6 bodova 42
2. parcijalni ispit 7 pitanja po max 6 bodova 42
ukupno 100

Ocjena se izračunava na sljedeći način:

Ukupan broj bodova Ocjena
89 – 100 Izvrstan (5) A
76 – 88 Vrlo dobar (4) B
63 – 75 Dobar (3) C
50 – 62 Dovoljan (2) D
0 – 49 Nedovoljan (1) E
1.8.     Popis literature
Preporučena literatura za studij i polaganje ispita:

1. Duraković, S., Redžepović, S.: Bakteriologija u biotehnologiji knjiga prva-I dio. Kugler 2004.

2.Duraković, S., Redžepović, S.: Bakteriologija u biotehnologiji knjiga prva-II dio. Kugler 2004

3. Barnum, S.R.: Biotechnology – an introduction. Brooks/Cole, Cengage Learning. 2005.

4.  Duraković, S., Duraković, L. : Mikologija u biotehnologiji, Kugler, Zagreb 2003.

5. Glazer, A.N., Nikaido, H.: Microbial biotechnology – fundamentals of applied microbiology. Cambridge University Press 2007.

6.Kun, L.Y.: Microbial biotechnology.World Scientific Publishing Co. 2013.

7. Ray, R.C. : Microbial Biotechnology in Agriculture and Aquaculture. Vol.2. CRC Press, 2006

Skip to content