Menu Close

Osnove hranidbe životinja

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Osnove hranidbe životinja
Studijski program Stručni diplomski studij Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj
Status kolegija Izborni
Studijska godina Druga
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) 35P+10V+0S

 

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija
 Ciljevi ovog predmeta su omogućiti studentima stjecanje znanja iz osnova  hranidbene vrijednosti krmiva, potreba na hranjivim tvarima sa specifičnostima problematike hranidbe u pojedinim proizvodnim razdobljima stoke uz poštivanje temeljnih zakonitosti o dobrobiti životinja i uz što je moguće manja zagađenja okoliša.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
          Nema.
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
1.      Definirati hranidbenu vrijednost krmiva i potrebe za hranjivim tvarima u pojedinim proizvodnim razdobljima životinje

2.      Povezati optimalno korištenje genetskog potencijala životinja s uravnoteženom hranidbom uz poštivanje temeljnih zakonitosti o dobrobiti životinja

3.      Poznavati opasnosti od zagađenja okoliša povezane s hranidbom životinja

4.      Prepoznati temeljne principe opskrbe pojedinim hranjivim tvarima i potrebe za hranjivim tvarima

5.      Izabrati najpogodnije tehnike i tehnologije proizvodnje krme, skladištenja krme i hranidbe prema ekološkim principima

1.4.    Vrste izvođenja nastave  Predavanja, seminari i radionice, vježbe, samostalni zadaci, mentorski rad, ostalo.
1.5.    Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje parcijalnih ispita i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku.

Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, parcijalni ispiti i/ili završni ispit).

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

1.6.    Praćenje rada studenata

 

Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 2 1-5 Sudjelovanje na nastavi Evidencija prisutnosti studenata 0 5
Periodična provjera znanja 2 1-5 Priprema za periodičnu provjeru znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2
50 95
Završni ispit ** 2 1-5 Priprema za provjeru znanja Pismena provjera znanja 50 95
Ukupno: 4 50 100
 ** Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

 

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
 Praćenje postignuća studenata tijekom semestra ili ostvarivanje ishoda učenja obavljat će se putem dvaju parcijalnih ispita, prisustva i aktivnosti na nastavi.

*Ukoliko student ne ostvari pozitivnu ocjenu ili zadovoljavajući rezultat tijekom nastave (kontinuirana provjera znanja), mora pristupiti završnom ispitu

1.8.     Popis literature
Preporučena literatura za studij i polaganje ispita:

1.Pintić, V., Marenčić, D., Pintić Pukec N. (2016): Hranidba domaćih životinja, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

2.Grbeša D., (2004): Metode procjene i tablice kemijskog sastava i hranjive vrijednosti krepkih krmiva. Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb

3.Kirchgessner M., Friesecke H.: (1996): Wirkstoffe in der pratischen Tierernährung. München, Basel, Wien.

4.Kirchgeβner M., Roth F.X., Schwarz J.F., Stangl G.I. (2011) Tierernährung, 13. neu überarbeitete Auflage, Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft-Verglas-GmbH

Skip to content