Menu Close

Poduzetništvo u ekološkoj poljoprivredi

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Poduzetništvo u ekološkoj poljoprivredi
Studijski program Stručni diplomski studij Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj
Status kolegija  Obavezni
Studijska godina Prva
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 45P+0V+15S

 

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija
1.      Upoznati studente sa osnovama poduzetništva, te temeljnim poduzetničkim vještinama potrebnim za razvoj ekološke biljne proizvodnje, ruralnog razvoja i zaštite okoliša
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema.
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
1.      definirati temeljne poduzetničke vještine potrebne za razvoj ekološke biljne proizvodnje, ruralnog razvoja i zaštite okoliša

  1. prepoznati temelje pokretanja poduzetničkog poduhvata u u ekološkom uzgoju bilja
  2. utvrditi konkurentske prednosti gospodarstva pri ekološkoj biljnoj proizvodnji na određenoj površini
  3. isplanirati ekološku biljnu proizvodnju na određenoj površini sa ekonomskog gledišta,
  4. primijeniti aktivnosti kako postati uspješan unutarnji poduzetnik pri uzgoju povrtne, ratarske, voćne kulture te ljekovitog i ukrasnog bilja kao i vinove lozu po ekološkim principima,
  5. prepoznati globalne ekonomske i ekološke trendove, te ih prilagoditi određenom ruralnom području
  6. Izraditi poslovni plan za osnivanje vlastitog poljoprivrednog gospodarstva
1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

seminari

1.5.    Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje kolokvija  i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku.

Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, kolokviji  i/ili završni ispit).

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

1.6.    Praćenje rada studenata

 

Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 1 1-7 Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama Evidencija prisutnosti studenata 0 0
Periodična provjera znanja 3 1-7 Priprema za pismenu provjeru znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2
60 100
Seminarski rad 1 1-7 Seminarski rad 0 0
Završni ispit ** 3 1-7 Priprema za provjeru znanja Pismena provjera znanja 60 100
Ukupno: 5 60 100

 

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
·        prisustvovanje na 70% nastave (predavanja i vježbe)

·        aktivno sudjelovanje u nastavi (postavljanje pitanja, sugestije i komentari nastavnih cjelina)

·        pristupiti kolokvijima tijekom trajanja nastave i/ili pismenom ispitu nakon uspješno odslušane nastave

·        nakon uspješno položenog pismenog ispita pristupiti usmenom ispitu

·        pismeni ispit se sastoji od teoretskih i računskih zadataka, te sve ostale obaveze propisane Pravilnikom o studiranju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

·        Duljina i način trajanja ispita: Pismeni dio ispita – do 60 min.

Usmeni dio ispita – do 30 min.

Ukupan broj bodova

(max 10 bodova)

10 Izvrstan (5)
9 Vrlo dobar (4)
7-8 Dobar (3)
6 Dovoljan (2)
0 – 5 Nedovoljan (1)
1.8.     Popis literature
Preporučena literatura za studij i polaganje ispita:

1.      Bolfek, B., Sigurnjak, L.; Poduzetništvo, Veleučilište u Slavonskom Brodu, 2011

2.      Kolaković, M., Poduzetništvo u ekonomiji znanja, Sinergija, Zagreb, 2006

3.      Hisrich, R.D., Peters, M. P., Shepherd, D. A., Poduzetništvo, Mate, Zagreb, 2011.

4.      Škrtić, M., Poduzetništvo, Sinergija, Zagreb, 2006

5.      Thompson, A.A., Strickland, S.J. , Strateški menadžment, Mate,4th ed, Zagreb, 2006

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja.

Skip to content