Menu Close

Ekologija šuma

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Ekologija šuma
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Izborni
Studijska godina Treća (III)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) 45 (35+10+0)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Ciljevi kolegija su upoznati studente s raznolikošću staništa, vrstama drveća i cjelokupnošću flore. Predmetom su obuhvaćeni pojmovi;šuma, šumsko zemljište,ekologija šuma,ekosistem,biotop,biocenoza,biom,biociklus do biosfere.Studenti se upoznaju sa stanišnim prilikama s naglaskom na klimu i tlo funkcioniranjem prirodnih i umjetnih sastojina te proces postanka i razvoja istih uz analizu djelovanja ekoloških faktora. Obrađujemo fiziološke i ekološke odnose,tipove korijenja,prašume te njihove razvojne faze. Dajemo opis općekorisnih funkcija šume te utjecaj divljači na šumu.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će moći:

1. usporediti biološka i ekološka svojstva šumskih vrsta drveća,

2. utvrditi raspored i funkcioniranje šumskih ekosustava,

3. procijeniti ulogu šume u prostoru i vremenu te međusobno djelovanje biotskih i abiotskih faktora,

4. usporediti vrste i uloge šumskih zajednica u ekosustavu,

5.argumentirati strukturu prirodnih,umjetnih i prašumskih ekosustava.

1.4. Vrste izvođenja nastave Vježbe

Predavanja

Samostalni zadaci
1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje kolokvija i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, kolokviji i/ili završni ispit). Pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Studenti su dužni izraditi foto album biljnih vrsta do zadanog roka, u protivnom nisu izvršili propisane obveze na ovom predmetu. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 1
Pismeni ispit 2
Usmeni ispit 1
Kontinuirana provjera znanja 3
UKUPNO: 4
1.7. Obvezna literatura
1.Jakob Martinović (2003.): Gospodarenje šumskim tlima u Hrvatskoj, Šumarski institut, Jastrebarsko
1.8. Dopunska literatura
1. Šume u Hrvatskoj, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, “Hrvatske šume” Zagreb, 1992, (odabrana poglavlja – vezana uz ekologiju šuma).

2. Hrast lužnjak u Hrvatskoj. HAZU Centar za znanstvni rad Vinkovci, “Hrvatske šume” Zagreb, 1996, (odabrana poglavlja – vezana uz ekologiju šuma).

3. Obična jela u Hrvatskoj. Akademija šumarskih znanosti, “Hrvatske šume” Zagreb, 2001, (odabrana poglavlja – vezana uz ekologiju šuma).

4. Obična bukva u Hrvatskoj. Akademija šumarskih znanosti, “Hrvatske šume”, Grad Zagreb Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, 2003, (odabrana poglavlja – vezana uz ekologiju šuma).

5. Šumarska enciklopedija, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, Knjiga 1,1980, Knjiga 2, 1983, Knjiga 3, 1987, (odabrana poglavlja – vezana uz ekologiju šuma)

Skip to content