Menu Close

Ekotoksikologija

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Ekotoksikologija
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Druga (II)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 75    (30+30+15)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Nastavim sadržajem objašnjavaju se osnovni pojmovi u ekotoksikologiji, vrste toksičnih tvari, osnove kvantitativnih aspekata toksičnosti  i propisi u ekotoksikologiji. Obradit će se prisutnost onečišćujućih tvari u okolišu s naglaskom na toksičnost različitih kemijskih spojeva, načine procjene rizika i mogućnost sprečavanja i zbrinjavanja štetnih posljedica nesreća s kemikalijama.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će:

1. argumentirati temeljne ciljeve i odnos ekotoksikologije prema drugim znanstvenim disciplinama,

2. procijeniti kretanja i sudbine različitih vrsta zagađivala u okolišu, odnosno ključnih čimbenika koji utječu na ove procese,

3. usporediti mehanizme i učinke zagađivanja na molekularnoj razini te na razinama jedinke, populacije, zajednice i ekosustava,

4. valorizirati osnovne tipove i specifične zahtjeve bioloških pokazatelja zagađenja te osnovne tipove programa praćenja biološkog stanja okoliša,

5. prepoznati osnovne tipove globalnih učinaka zagađivala te postupke procjene i upravljanja ekološkim rizikom.

1.4. Vrste izvođenja nastave Predavanja

Seminari i radionice

Samostalni zadaci

Vježbe

1.5. Obveze studenata
Prisustvo na predavanjima od minimalno 70% što daje studentima pravo pristupanja ispitu. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Studenti su dužni izraditi seminarski rad do zadanog roka, u protivnom nisu izvršili propisane obveze na ovom predmetu. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 1
Pismeni ispit 2
Usmeni ispit 2
Kontinuirana provjera znanja 4
Seminarski rad 1
UKUPNO: 6
1.7. Obvezna literatura
1. C.H. Walker, S.P. Hopkin, R.M. Sibly, D.B. Peakall: Priniciples of Ecotoxicology, Third Edition,

2. M. C. Newman: Fundamentals of Ecotoxicology – The Science of Pollution, Fourth Edition,

3. J.-F. Férard, C. Blaise: Encyclopedia of Aquatic Ecotoxicology

1.8. Dopunska literatura
1. Chapman P.M. (2002). “Integrating toxicology and ecology: putting the “eco” into ecotoxicology”. Marine

Pollution Bulletin 44 (1): 7–15. doi:10.1016/s0025‐326x(01)00253‐3,

2. Clements, W., Rohr, J. Community Responses to Contaminants: Using Basic Ecological Principles to Predict

Ecotoxicological Events.” Environmental Toxicology and Chemistry (2009): p1789‐1800,

3. Van Straalen, N.  (2003). “Ecotoxicology becomes Stress Ecology”. Environmental Science & Technology

37: 324A–329A. doi:10.1021/es0325720.

4. C.A. Harris, A.P. Scott, A.C. Johnson, G.H. Panter, D. Sheahan, M. Roberts, J.P. Sumpter (2014): Principles

of Sound Ecotoxicology. Environ. Sci. Technol., Article ASAP, DOI: 10.1021/es4047507

5.Odabrana i prilagođena znanstvena literatura (poglavlja, radovi i sl.)

Skip to content