Menu Close

Energija iz obnovljivih izvora

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Energija iz obnovljivih izvora
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Treća (III)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) 45    (30+5+10)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Cilj kolegija je upoznati studente s energetskim potencijalima biomase i biogoriva u svrhu postizanja energetske samodostatnosti i očuvanja okoliša te definirati vrste obnovljivih izvora i analizirati njihovu ulogu u ublažavanju klimatskih promijena.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će:

1. utvrditi obnovljive izvore energije,

2. procijeniti vrste obnovljivih izvora energije,

3. procijeniti značaj korištenja biomase u proizvodnji energije,

4. procijeniti ograničenja u korištenju obnovljivih izvora energije,

5. preporučiti korištenje obnovljivih izvora energije u svrhu očuvanja i zaštite okoliša.

1.4. Vrste izvođenja nastave Predavanja

Seminari i radionice

Vježbe
1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje prisustvovanje na  predavanjima te polaganje gradiva iz kolegija putem parcijalnih pismenih provjera znanja  i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave, a pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 1
Pismeni ispit 2
Kontinuirana provjera znanja 2
Seminarski rad 1
UKUPNO: 4
1.7. Obvezna literatura
1.Šegon, V. , Šimek,T., Oradini, A.  Marchetti, M. (2014): Priručnik za učinkovito korištenje biomase. Hrvatski    šumarski institut. Jastrebarsko -web
1.8.Dopunska literatura
1.Everett, B., Peake, S., Warren, J. (1996): Energy Systems and Sustainability, 3rd edition. OUP Oxford.

2.Maras M., Domac J. (2012): Informativna brošura za promicanje obnovljivih izvora energije – namijenjena građanima, malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu, Grad Zagreb, Zagreb, Hrvatska

3.Kulišić, B. i Rašić, I. (2020): Energetika: obnovljivi izvori energije. Sektorske analize, br. 82.

4.Odabrana i prilagođena znanstvena literatura (poglavlja, radovi i sl.)

Skip to content