Menu Close

Genetički resursi u okolišu i prirodi

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Genetički resursi u okolišu i prirodi
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Treća (III)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) 45    (30+5+10)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Ciljevi kolegija su upoznati studente s osnovama genetike i načinom nasljeđivanja genetskog materijala te značajem očuvanja genetičkih resursa s obzirom na bioraznolikost koja je neophodna za opstanak čovječanstva.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će:

  1. kritički prosuditi važnost očuvanja genetičkih resursa u okolišu i prirodi,
  2. klasificirati načine očuvanja genetičkih resursa prema prihvatljivosti s obzirom na podneblja,
  3. prezentirati stanične diobe i utvrditi njihov značaj za nastanak novih jedinki,
  4. rješiti primijenjene zadatke iz područja križanja biljnih i životinjskih vrsta,

5.      argumentirati važnost postojana genetskih baza vodenih i kopnenih organizama i njihovog očuvanja.

1.4. Vrste izvođenja nastave Predavanja

Seminari i radionice

Vježbe

Samostalni zadaci

1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje kolokvija i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, kolokviji i/ili završni ispit). Pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Studenti su dužni izraditi foto album biljnih vrsta do zadanog roka, u protivnom nisu izvršili propisane obveze na ovom predmetu. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 1
Pismeni ispit 1
Usmeni ispit 1
Kontinuirana provjera znanja 2
Seminarski rad 1
UKUPNO: 4
1.7. Obvezna literatura
1.Jelaska, S. (1994): Kultura biljnih stanica i tkiva, Školska knjiga Zagreb.

2.http://www.genetika.biol.pmf.unizg.hr/pogl1.html – mrežni udžbenik iz Genetike

1.8.Dopunska literatura
1. Desmond, S. Nicholl, T. (2008): An introduction to Genetic engineering, University of Paisley

2. Smith, M. (2020): Gene Environment Interactions, Nature and Nature in the Twenty-first Century

3. Jelaska, S. (1998): Transgenične biljke – dobrobit i opasnost za čovječanstvo, Priroda: 846/1:9-11

4. Godinić Mikulčić, V. (2020): Povijesni i tehnološki razvoj genetičkog inženjerstva u Hrvatskoj. Studia lexicographica, 14, Str.91-130

5. Borojević, S. (1981.): Principi i metode oplemenjivanja bilja, Naučna knjiga Beograd

6. Tucović, R., Isajev, V. (1988): Praktikum iz genetike s oplemenjivanjem bilja, Naučna                     knjiga Beograd

Skip to content