Menu Close

Hidrogeologija i upravljanje vodnim resursima

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Hidrogeologija i upravljanje vodnim resursima
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Druga (II)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 75    (50+15+10)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Cilj ovog kolegija je upoznati studente sa hidrologijom i hidrogeologijom, slobodnom i vezanom podzemnom vodom, antropogenim utjecajem čovjeka na kretanje vode, rješenjima odvodnje suvišne vode, potencijalnim izvorima zagađenja tla i voda, ulozi čovjeka u prevenciji zagađenja tla i voda, važnosti poznavanja kvalitete vode za potrebe primijene u navodnjavanju poljoprivrednih kultura.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će:

1. utvrditi značenje voda u tlu i razliku između pojedinih vrsta,

2. rangirati vrste voda u tlu i vodnih konstanti tla,

3. valorizirati pojedine tipove tala sa vodopropusnošću,

4. kritički prosuditi problematiku neuređenog vodo zračnog režima u tlima,

5. izabrati opciju metode odvodnje suvišnih voda,

6. predvidjeti potencijalne izvore onečišćenja tla i vode,

7. izabrati opciju sanacije oštećenih tala i voda,

8. utvrditi elemente navodnjavanja i opravdati najpovoljniju metodu navodnjavanja.

1.4. Vrste izvođenja nastave Vježbe

Predavanja

Samostalni zadaci

Seminari i radionice

Terenska nastava

1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje kolokvija i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, kolokviji i/ili završni ispit). Pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 0,5
Pismeni ispit 2,5
Usmeni ispit 2,5
Kontinuirana provjera znanja 5
Seminarski rad 0,5
UKUPNO: 6
1.7. Obvezna literatura
1. Šimunić, I.(2013): Uređenje voda, Hrvatska sveučilišna naknada, Zagreb

2. Zakon o vodama ,Narodne novine 107/95, Zagreb 8. Uredba o klasifikaciji voda, Narodne novine 77/98, Zagreb

1.8. Dopunska literatura
1. Kisić, I., Bašić, F., Butorac, A., Mesić, M., Nestroy, O., Sabolić, M. (2005): Erozija tla vodom pri različitim načinima obrade, Priručnik. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

2. Jug, D. (2017.): Konzervacijska obrada tla kao mjera ublažavanja klimatskih promjena, (HDPOT) Hrvatsko društvo za proučavanje obrade tla, Osijek,

3. Kisić, I.(2013.): Sanacija onečišćenog tla, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

4. Mayer, D. (2004): Voda od nastanka do upotrebe, Prosvjeta d.o.o.; Zagreb,

5. Odabrana i prilagođena znanstvena literatura (poglavlja, radovi i sl.).

Skip to content