Menu Close

Invazivne vrste flore i faune

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Invazivne vrste flore i faune
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Izborni
Studijska godina Treća (III)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) 45    (30+5+10)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Ciljevi kolegija su upoznati studente s najznačajnijim invazivnim vrstama flore i faune, načinima unošenja i širenja, opasnosti koju uzrokuju, zakonodavstvom i mjerama kontrole i eradikacije.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će:

1. utvrditi određene zakonodavne propise vezane uz invazivne vrste,

2. determinirati pojedine invazivne vrste,

3. procijeniti opasnosti od invazivnih vrsta flore i faune,

4. argumentirati mehanizme unošenja i širenja novih vrsta,

5. preporučiti mjere kontrole i eradikacije invazivnih vrsta,

6. opravdati naučeno kroz pripremu samostalnih radova za suzbijanje invazivnih vrsta.

1.4. Vrste izvođenja nastave Predavanja

Seminari i radionice

Vježbe
1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje kolokvija i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, kolokviji i/ili završni ispit). Pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 1
Pismeni ispit 1,5
Usmeni ispit 1,5
Kontinuirana provjera znanja 3
UKUPNO: 4
1.7. Obvezna literatura
1.. Nikolić, T., Mitić, B., Boršić, I. (2014): Flora Hrvatske – invazivne biljke. Alfa, Zagreb
1.8. Dopunska literatura
1. Londe I., V.(2020): Invasive Species: Ecology, Impacts, and Potential Uses, Bertrand Russel Avenue, s/n, University of Campinas, Campinas, São Paulo, Brazil

2. Weber, E. (2019): Invasive Plant Species of the World – A Reference Guide to Environmental Weeds, CABI Publishing

3. Dunn Chace, T. (2013): How to eradicate invasive plants, Timber Press. Inc.

4. Nikolić, T. ur. (2014): Flora Croatica Database (URL http://hirc.botanic.hr/fcd). Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb.

5. Odabrana i prilagođena znanstvena literatura (poglavlja, radovi i sl.)

Skip to content