Menu Close

Invazivne vrste flore i faune

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Invazivne vrste flore i faune
Studijski program Sveučilišni prijediplomski studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Izborni
Studijska godina Treća (III)
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) 45    (30+5+10)
1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Ciljevi kolegija su upoznati studente s najznačajnijim invazivnim vrstama flore i faune, načinima unošenja i širenja, opasnosti koju uzrokuju, zakonodavstvom i mjerama kontrole i eradikacije.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će:

1. utvrditi određene zakonodavne propise vezane uz invazivne vrste,

2. determinirati pojedine invazivne vrste,

3. procijeniti opasnosti od invazivnih vrsta flore i faune,

4. argumentirati mehanizme unošenja i širenja novih vrsta,

5. preporučiti mjere kontrole i eradikacije invazivnih vrsta,

6. opravdati naučeno kroz pripremu samostalnih radova za suzbijanje invazivnih vrsta.

1.4. Vrste izvođenja nastave Predavanja

Seminari i radionice

Vježbe
1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje kolokvija i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, kolokviji i/ili završni ispit). Pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 1
Pismeni ispit 1,5
Usmeni ispit 1,5
Kontinuirana provjera znanja 3
UKUPNO: 4
1.7. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Polaganje kolokvija

Ispit se sastoji od dva kolokvija: prvi kolokvij polažu nakon nastavne cjeline Invazivne vrste flore, a drugi nakon nastavne cjeline Invazivne vrste faune,

Kolokviji tijekom semestra mogu se ponoviti na zahtjev studenata, a studenti nemaju obvezu izlaska na njih. Svaki kolokvij piše se do 60  minuta.

Drugi kolokvij ima 40 bodova te nosi zasebnu ocjenu. Ocjena se izračunava na slijedeći način:

 

Ukupan broj bodova Ocjena
36 – 40 Izvrstan (5)
30 – 35 Vrlo dobar (4)
25 – 29 Dobar (3)
20 – 24 Dovoljan (2)
  0 – 19 Nedovoljan (1)

 

Konačna ocjena predmeta je aritmetička sredina ocjena dvaju kolokvija.

Polaganje završnog ispita

Studenti koji nisu položili kolokvije tijekom semestra, dužni su na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima polagati završni ispit koji se sastoji od pisanog dijela. Pisani dio završnog  ispita piše se 60 minuta, a ima 80 bodova. Ocjena pisanog dijela izračunava se na slijedeći način:

Ukupan broj bodova Ocjena
72 – 80 Izvrstan (5)
61 – 71 9Vrlo dobar (4)
50 – 60 Dobar (3)
40 – 49 Dovoljan (2)
  0 – 39 Nedovoljan (1)
1.8. Obvezna literatura
1.. Nikolić, T., Mitić, B., Boršić, I. (2014): Flora Hrvatske – invazivne biljke. Alfa, Zagreb
1.9. Dopunska literatura
1. Londe I., V.(2020): Invasive Species: Ecology, Impacts, and Potential Uses, Bertrand Russel Avenue, s/n, University of Campinas, Campinas, São Paulo, Brazil

2. Weber, E. (2019): Invasive Plant Species of the World – A Reference Guide to Environmental Weeds, CABI Publishing

3. Dunn Chace, T. (2013): How to eradicate invasive plants, Timber Press. Inc.

4. Nikolić, T. ur. (2014): Flora Croatica Database (URL http://hirc.botanic.hr/fcd). Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb.

5. Odabrana i prilagođena znanstvena literatura (poglavlja, radovi i sl.)

Skip to content