Menu Close

Inventarizacija okolišnih resursa

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Inventarizacija okolišnih resursa
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Treća (III)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) 45    (30+5+10)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Ciljevi kolegija su upoznati studente s osnovama inventarizacije okolišnih resursa koji služe za održivi razvoj istraživanog područja uz prepoznavanje njegovih prirodnih i gospodarskih potencijala.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će:

1. utvrditi krajobrazna obilježja područja,

2. procijeniti ranjivost postojećih prirodno-ekoloških i kulturno-povijesnih područja,

·         3. vrjednovati prirodne resurse prostora za šumarstvo, poljoprivredu i obnovljive izvore energije,

4. vrjednovati gospodarski i turistički potencijal prostora,

5. determinirati prirodno-ekološku kvalitetu prostora.

1.4. Vrste izvođenja nastave Predavanja

Seminari i radionice

Vježbe
1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje kolokvija i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, kolokviji i/ili završni ispit). Pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Studenti su dužni izraditi foto album biljnih vrsta do zadanog roka, u protivnom nisu izvršili propisane obveze na ovom predmetu. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 0,5
Pismeni ispit 1,5
Usmeni ispit 1,5
Kontinuirana provjera znanja 3
Seminarski rad 0,5
UKUPNO: 4
1.7. Obvezna literatura
1. Nikolić, T. (2006.): Flora – priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb. – web

2. Holcer, D., Pavlinić, I. (2008.): Fauna. Priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb. – web

3. Lars Svensson (2009.): Ptice Hrvatske i Europe, BIOM, ISBN 978-953-59977-0-2.

1.8. Dopunska literatura
1. Husnjak, S. (2014): Sistematika tala Hrvatske. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb.

2. FAO (2015): World reference base for soil resources 2014, International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps.Food and Agricultural Organisation of the United Nations, Rome.

3. Domac, R. (1994.): Flora Hrvatske. Priručnik za određivanje bilja. Školska knjiga, Zagreb.

4. Topić, J., Ilijanić, Lj., Tvrtković, N., Nikolić, T. (2006.): Staništa. Priručnik za inventarizaciju, kartiranje i praćenje stanja.  Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb.

5. Tucak, Z., Florijančić, T., Grubešić, M., Topić, J., Brna, J., Dragičević, P., Tušek, T., Vukušić, K. (2002.) : Lovstvo. Poljoprivredni fakultet Osijek.

6. Tucak, Z., Topić, J., Vratarić, P., Frančeski, N. (2005.): Zaštita divljači. Poljoprivredni fakultet Osijek.

7. Odabrana i prilagođena znanstvena literatura (poglavlja, radovi i sl.)

Skip to content