Menu Close

Mehanizacija u funkciji zaštite okoliša i prirode

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Mehanizacija u funkciji zaštite okoliša i prirode
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Druga (II)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 60    (40+20+0)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Ciljevi kolegija su upoznati studente s principom rada motora SUI, uređajima i sustavima za snižavanje količine štetnih ispušnih plinova, električno pogonjenim vozilima, biorazgradivim uljima i mazivima, djelovanjem mehanizacije na onečišćenja zraka, voda i tla te antropogenim djelovanjem sredstava mehanizacije na teško obnovljive prirodne resurse kao što je tlo.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će:

1. utvrditi dijelove motora SUI,

2. utvrditi princip rada sustava za snižavanje emisije štetnih ispušnih plinova,

3. samoprocijeniti važnost upotrebe biorazgradivih ulja u određenim uvjetima,

4. predvidjeti optimalnu mehanizaciju u planiranju poboljšanja zaštite okoliša,

5. prepoznati moguće antropogene utjecaje mehanizacije u poljoprivredi na tlo i načini zaštite,

6. rangirati oštećenja tla nastala uslijed djelovanja mehanizacije.

1.4. Vrste izvođenja nastave Predavanja

Vježbe

Terenska nastava

Samostalni zadaci

1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje kolokvija i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, kolokviji i/ili završni ispit). Pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pismeni ispit 2,5
Usmeni ispit 2,5
Kontinuirana provjera znanja 5
UKUPNO: 5
1.7. Obvezna literatura
1. Hnatko, E., Jukić, J.. (2016.): Motori SUI, Slavonski Brod Veleučilište, Osijek : Studio HS internet

2. Srb, N. (2007.): Elektromotori i elektromotorni pogoni, Zagreb: Graphis- web izdanje

1.8. Dopunska literatura
1. Golubić, J. (1999). Promet i okoliš, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb.

2.Šumanovac, L. (2011.): Transporti u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku, Zebra Vinkovci

3. Jug, D. (2017.): Konzervacijska obrada tla kao mjera ublažavanja klimatskih promjena, (HDPOT) Hrvatsko društvo za proučavanje obrade tla, Osijek

4. Kisić, I. (2016): Antropogena erozija tla, Sveučilišni udžbenik. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Skip to content