Menu Close

Mikrobiologija okoliša

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Mikrobiologija okoliša
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Druga (II)
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 60    (50+5+5)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Ciljevi predmeta su upoznati studente o značaju mikroorganizama te njihove raznolikosti, aktivnosti u održavanju i očuvanju okoliša.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će:

1. utvrditi osnovne vrste mikroorganizama u okolišu,

2. utvrditi osnovne interakcijske odnose između organizama u okolišu,

3. procijeniti ulogu mikroorganizama u različitim ekosustavima kao i njihov značaj u održavanju istih ekosustava,

4. opravdati ulogu mikrobnog metabolizma u održivosti i zaštiti okoliša ,

5. procijeniti značaj očuvanja mikrobne raznolikosti i aktivnosti u okolišu.

1.4. Vrste izvođenja nastave Predavanja

Laboratorij

Seminari i radionice
1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje prisustvovanje na  predavanjima te polaganje gradiva iz kolegija putem parcijalnih pismenih provjera znanja  i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave, a pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 0,5
Pismeni ispit 4
Kontinuirana provjera znanja 4
Seminarski rad 0,5
UKUPNO: 5
1.7. Obvezna literatura
1.Duraković, S., Redžepović, S.: Bakteriologija u biotehnologiji knjiga prva-I dio. Kugler 2004.

2.Duraković, S., Redžepović, S.: Bakteriologija u biotehnologiji knjiga prva-II dio. Kugler 2004.

1.8. Dopunska literatura
1.R.M.Maier, I.L. Pepper, C.P. Gerba (2000): Environmental microbiology. Academic Press, 2000.

2.Patric K. Jjemba (2004): Environmental microbiology: Principles and Applications. Science Pub.Inc.

3.Radni nastavni materijali

4.R.M.Maier, I.L. Pepper, C.P. Gerba (2009): Environmental microbiology.Second edition Academic Press.

5.Odabrana i prilagođena znanstvena literatura (poglavlja, radovi i sl.)

Skip to content