Menu Close

Održivi ruralni razvoj i agroturizam

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Održivi ruralni razvoj i agroturizam
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Izborni
Studijska godina Treća (III)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) 45 (30+5+10)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Ciljevi predmeta su upoznati studente s kompleksnim konceptom globalnog održivog razvoja te njegovom primjenom u području agroturizma  kao prepoznatljivom granom održivog razvoja ruralnog područja.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će:

1. ocijeniti koncept održivog razvoja,

2. utvrditi ciljeve globalnog održivog razvoja,

3. opravdati značaj održivog razvoja za ekonomski, ekološki i demografski prosperitet na nacionalnoj razini,

4. utvrditi koncept agroturizma,

5. procijeniti ulogu i perspektivu turizma u konceptu ruralnog razvoja,

6. vrjednovati značaj agroturizma i njegove potencijale za razvoj ruralnog područja.

1.4. Vrste izvođenja nastave Vježbe

Predavanja

Seminari i radionice
1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje prisustvovanje na  predavanjima te polaganje gradiva iz kolegija putem parcijalnih pismenih provjera znanja  i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave, a pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 1
Pismeni ispit 2
Kontinuirana provjera znanja 2
Seminarski rad 1
UKUPNO: 4
1.7. Obvezna literatra
1.Franić, R., Grgić, Z.: Agroturizam na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u RH – Perspektive i izgledi razvitka. ACS, Vol. 67. No. 3, pp. 131-141 – web

2.Tubić, Dejan (2019.): Ruralni turizam, Od teorije do empirije, Knjižara Um

1.8. Dopunska literatura
1.Hajdaš Dončić, S.; Štefanec, P.(2006): Agroturizam, Matis, Pregrada, 2006.

2.Tubić, D. (2019). Održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje – od teorije do empirije. 2019

3.Kisić, I: Uvod u ekološku poljoprivredu.Grafički zavod Hrvatske d.d., Zagreb, 2014.

4.Odabrana i prilagođena znanstvena literatura (poglavlja, radovi i sl.)

Skip to content