Menu Close

Održivo gospodarenje otpadom i recikliranje

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Održivo gospodarenje otpadom i recikliranje
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Druga (II)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) 45    (35+0+10)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Cilj kolegija je upoznati studente s vrstama otpada, značajem pravilnog gospodarenja otpadom i ključnim dionicima u održivom gospodarenju otpadom kao i građu i procese u odlagalištu otpada te nužne aktivnosti u sanaciji, zakonskoj regulativi i etičkoj perspektivi.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će:

1. utvrditi pojam otpada i predvidjeti izvore njegovog nastajanja,

2. preispitati postupke izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada,

3. utvrditi postupke pravilnog zbrinjavanja otpada,

4. valorizirati ključne dionike u sustavu održivog gospodarenja otpadom.

1.4. Vrste izvođenja nastave Predavanja

Seminari i radionice

 
1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje kolokvija i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, kolokviji i/ili završni ispit). Pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 0,5
Pismeni ispit 3
Kontinuirana provjera znanja 3
Seminarski rad 0,5
UKUPNO: 4
1.7. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
1.8. Obvezna literatura
1. Kiš, D., Kalambura, S. (2018.): Gospodarenje otpadom I, Poljoprivredni fakultet u Osijeku

2. Kiš, D., Milanović, Z., Kalambura, S. (2019.): Gospodarenje otpadom III, Fakultet Agrobiotehničkih znanosti Osijek

1.9. Dopunska literatura
1.Kalambura, S., Krička, T., Kalambura, D. (2011): Gospodarenje otpadom, Veleučilište Velika Gorica,

2.Sofilić, T.; Brnardić, I. (2013): Gospodarenje otpadom, Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet, Sisak

3.Relevantni časopisi iz područja gospodarenja otpadom: Waste Management, Waste Management and Research, Journal of Material Cycles and Waste Management, Osterreichische Wasser‐und Abfallwirtschaft

4.Kemeter, D. (2015): Održivo gospodarenje otpadom, Međimursko veleučilište Čakovec, Čakovec

5. Propisi RH iz područja održivog gospodarenja otpadom

6. EPA, T. (2020.): Best practices for Solid Waste management – a guide for decision-makers in developing countries, USA

Skip to content