Menu Close

Održivost i raznolikost beskralježnjaka u ekosustavu

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Održivost i raznolikost beskralježnjaka u ekosustavu
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Druga (II)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 75    (55+10+10)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Student će steći znanje za razumijevanje evolucije beskralješnjaka te njihovu sistematiku, filogenezu, kao i anatomiju i morfologiju, te će uz determinacijske ključeve i osobitosti prepoznati različite skupine beskralježnjaka. Usvojiti će pojmove o važnosti i značaju beskralježnjaka u ekološkim interakcijama, upoznati značajne beskralježnjake u ekosustavima Hrvatske, te steći razumijevanje o povezanosti organizama i okoliša. Također cilj je potaknuti studente na samostalni rad te razvoj kritičkog mišljenja o antropogenom utjecaju čovjeka na ekosustav.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će:

1. utvrditi značaj beskralješnjaka u prirodi,

2. argumentirati sistematiku i filogenezu beskralježnjaka,

3. valorizirati određena koljena beskralježnjaka,

4. zaključiti povezanost i međuovisnost životnih uvjeta, tipa staništa i beskralježnjaka,

5. utvrditi osnovne elemente anatomije i morfologije osnovnih skupina beskralježnjaka,

6. predvidjeti važnost praćenja i zaštite beskralježnjaka u održivom ekosustavu,

7. procijeniti antropogeni utjecaj na ekosustav.

1.4. Vrste izvođenja nastave Predavanja

Vježbe

Seminari i radionice

Samostalni zadaci

1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje kolokvija i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, kolokviji i/ili završni ispit). Pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pismeni ispit 2,5
Usmeni ispit 2,5
Kontinuirana provjera znanja 5
Seminarski rad 1
UKUPNO: 6
1.7. Obvezna literatura
1. Matoničkin, I. (1999): Biologija viših avertebrata, Školska knjiga, Zagreb.

2. Matoničkin, I. (1998): Biologija nižih avertebrata, Školska knjiga, Zagreb.

3. Habdija, I. i sur. (2004): Protista-Protozoa i Metazoa- invertebrata. Funkcionalna građa i praktikum, Meridijani, Samobor.

1.8. Dopunska literatura
1. Giribet G., Edgecombe, G., D: (2020): The Invertebrate Tree of Life, Princeton University Press, United Kingdom

2. Fox R., S., Barnes, R., D.(2004). Invertebrate Zoology. A functional evolutionary approach. Seventh edition, Thomson Brooks/Cole.

3. Odabrana i prilagođena znanstvena literatura (poglavlja, radovi i sl.)

Skip to content