Menu Close

Onečišćenje i zaštita voda

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Onečišćenje i zaštita voda
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Izborni
Studijska godina Treća (III)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati (P+V+S) 45 (35+10+0)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Nastavim sadržajem objašnjavaju se pojmovi vezani uz onečišćenje i zaštitu voda, vrste onečišćenja, utjecaj onečišćenja na zdravlje ljudi i propisi vezani uz relevantno područje . Obraditi će se prisutnost onečišćujućih tvari u vodi  s naglaskom na  kemijske spojeve i mikroorganizme, načine procjene rizika i mogućnost sprečavanja i zbrinjavanja štetnih posljedica.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će:

1. utvrditi temeljne ciljeve zaštite voda,

2. prosuditi procese onečišćenja i zaštite vode i utvrditii ključne čimbenika koji utječu na ove procese,

3. usporediti mehanizme zagađenja voda i kritički prosuditi njihove učinke na populaciju i ekosustav,

4. utvrditi osnovne tipova i specifične zahtjeva bioloških pokazatelja zagađenja te valorizirati koncept programa praćenja stanja voda,

5.kritički prosuditi globalni učinak zagađivala te osnovu postupaka vezanih uz procjenu i upravljanje ekološkim rizikom.

1.4. Vrste izvođenja nastave Vježbe

Predavanja

Samostalni zadaci
1.5. Obveze studenata
Prisustvo na predavanjima od minimalno 70% što daje studentima pravo pristupanja ispitu.  Studenti su dužni izraditi seminarski rad do zadanog roka, u protivnom nisu izvršili propisane obveze na ovom predmetu. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pohađanje nastave 1
Pismeni ispit 1
Usmeni ispit 2
Kontinuirana provjera znanja 3
UKUPNO: 4
1.7. Obvezna literatura
1. Puntarić Dinko, Miškulin Maja, Bošnir Jasna i suradnici. Zdravstvena ekologija, Medicinska naklada, 2012.
1.8. Dopunska literatura
1. Valić F. i suradnici: “Zdravstvena ekologija”, Medicinska naklada, Zagreb,2001.

2. WHO- Guidelines for drinking-water quality, 4th ed

3. Odabrana i prilagođena znanstvena literatura (poglavlja, radovi i sl.)

Skip to content