Menu Close

Onečišćenje i zaštita zraka

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Onečišćenje i zaštita zraka
Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Ekoinženjerstvo i zaštita prirode
Status kolegija Obvezni
Studijska godina Druga (II)  
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 3
Broj sati (P+V+S) 30    (20+0+10)

 

1.Opis kolegija
1.1.Ciljevi kolegija
Cilj kolegija je upoznati studente s glavnim uzrocima onečišćenja kao i načinima zaštite zraka.
1.2. Uvjeti za upis kolegija
Nema preduvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog kolegija student će moći:

1.       opisati kemijski sastav atmosfere,

2.       usporediti glavne značajke pojedinih dijelova atmosfere,

3.       usporediti najčešće izvore onečišćenja atmosfere,

4.       klasificirati izvore onečišćenja atmosfere prema agregatnom stanju,

5.       vrjednovati metode uklanjanja onečišćujućih tvari iz zraka,

6.       kritički prosuditi ulogu čovjeka u onečišćenju zraka,

argumentirati antropogeni utjecaj za zaštitu zraka.

1.4. Vrste izvođenja nastave Predavanja

Seminari i radionice

Samostalni zadaci
1.5. Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje kolokvija i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, kolokviji i/ili završni ispit). Pravo pristupanja ispitu nakon uredno izvršenih propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati te koji su napisali i usmeno izložili seminar na zadanu temu. Studenti koji ne ostvare sve uvjete, isti predmet mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini. Sve ostale obveze studenata propisane su Pravilnikom o studiranju na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
1.6. Praćenje rada studenata
Vrsta aktivnosti Raspodjela ECTS-a
Pismeni ispit 1
Usmeni ispit 1
Kontinuirana provjera znanja 2
Seminarski rad 1
UKUPNO: 3
1.7. Obvezna literatura
1. Peternel, R., Hercog, P. (2010): Zaštita atmosfere. Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica.
1.8. Dopunska literatura
1.Radić Lakoš, T. (2017): Upravljanje okolišem. I. izdanje. Veleučilište u Šibeniku, Šibenik.

2.Briški, F. (2017): Zaštita okoliša. Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

3.Odabrana i prilagođena znanstvena literatura (poglavlja, radovi i sl.)

Skip to content