Menu Close

Agroekologija

OPĆE INFORMACIJE

Naziv kolegija Agroekologija
Studijski program Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, smjer Hortikulutra
Status kolegija Obavezni
Studijska godina Prva
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 25P+50V+0S

 

1.       OPIS KOLEGIJA
1.1.    Ciljevi kolegija
Objasniti studentima utjecaj konvencionalne, ekološke i održive poljoprivrede na okoliš te objasniti utjecaj činitelja okoliša na fiziološke procese tijekom rasta, razvoja i tvorbe prinosa usjeva.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema.
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
  1. Razlikovati osnovne principe konvencionalne, održive i ekološke poljoprivrede
  2. Prepoznati značaj mikrobiološke komponente tla u očuvanju korištenja tla za biljnu proizvodnju
  3. Prepoznati osnovne fiziološke procese u rastu i razvoju biljaka
  4. Na osnovu ispitivanja prosuditi kakav utjecaj činitelji okoliša imaju na fiziološke procese u biljci.
1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

vježbe

1.5.    Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje parcijalnih ispita i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku.

Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, parcijalni ispiti i/ili završni ispit).

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

1.6.    Praćenje rada studenata
Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 3,5 1-4 Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama Evidencija prisutnosti studenata 0 6
Periodična provjera znanja 2,5 1-4 Priprema za pismenu provjeru znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2
50 94
Završni ispit ** 3,5 1-4 Priprema za provjeru znanja Pismena provjera znanja 50 94
Ukupno: 6 50 100
1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Prvi parcijalni ispit sadrži pitanja iz Kruženja elemenata u prirodi, a drugi parcijalni ispit pitanja iz Abiotičkih činitelja i biljaka u agroekosustavu. Ne postoji nikakva međusobna uvjetovanost za pristupanje pojedinom parcijalnom ispitu. Parcijalni ispiti tijekom semestra mogu se ponoviti na zahtjev studenata, a studenti nemaju obvezu izlaska na njih. Svaki parcijalni ispit piše se 60 minuta.

Kolegij se boduje s najviše 60 bodova.

Mogućnosti stjecanja bodova po pojedinim aktivnostima su sljedeće:

Opis aktivnosti Broj bodova
Prisutnost na nastavi 100% – 10 bodova

min 90% – 6 bodova

min 80% – 3 boda

10
1. parcijalni ispit 5 pitanja po max 5 bodova 25
2. parcijalni ispit 5 pitanja po max 5 bodova 25
ukupno 60

Ocjena se izračunava na sljedeći način:

Ukupan broj bodova Ocjena
54 – 60 Izvrstan (5) A
47 – 53 Vrlo dobar (4) B
39 – 46 Dobar (3) C
31 – 38 Dovoljan (2) D
0 – 30 Nedovoljan (1) E

U slučaju želje za popravljanjem svog rezultata s pojedinog parcijalnog ispita (broja bodova), student ima pravo ponovnog polaganja bilo kojeg od njih u okviru završnog ispita na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima utvrđenim rasporedom na Veleučilištu u Slavonskom Brodu.

U tom slučaju dotad ostvareni bodovi na parcijalnom ispitu kojeg student ponovo piše se brišu i priznaju se samo novi ostvareni bodovi.

Nakon stjecanja dovoljnog broja bodova za pozitivnu ocjenu student u okviru završnog ispita na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima polaže ispit usmeno u trajanju najviše 30 minuta. Usmeni ispit se ocjenjuje ocjenama nedovoljan (1), dovoljan (2), dobar (3), vrlo dobar (4) i izvrstan (5). Ukoliko je i usmeni dio ispita ocijenjen pozitivno, računa se konačna ocjena ispita kao aritmetička sredina ovih dviju ocjena. Nepristupanje usmenom dijelu ispita rezultira konačnom ocjenom nedovoljan (1) iz ispita.

1.8.     Popis literature
Preporučena literatura za studij i polaganje ispita:

1. Duraković, S. (1996.): Opća mikrobiologija, Zagreb.

2. Duraković, S., Duraković, L., (2000.): Specijalna mikrobiologija, Zagreb.

3. Duraković, S., Duraković, L. (1998.): Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju. Zagreb.

4. Pevalek-Kozlina, B. (2003.): Fiziologija bilja. Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb.

5. Dubravec, K.- D., Regula, I. (1995.): Fiziologija bilja. Školska knjiga. Zagreb.

6. Znaor, D. (1996.): Ekološka poljoprivreda.   Nakladni zavod globus. Zagreb.

Skip to content