Menu Close

Agroekonomika

OPĆE INFORMACIJE

Naziv kolegija Agroekonomika
Studijski program Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo smjer Holtikultura
Status kolegija Obavezni
Studijska godina Prva
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 60P+0V+15S

 

1.       OPIS KOLEGIJA
1.1.    Ciljevi kolegija:
Upoznati studente sa osnovama ekonomike, ključnih pojmova i ekonomskih zakonitosti tog područja, te ulogu agrara u ukupnom ekonomskom razvoju.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij :
Nakon uspješno savladanog kolegija studenti će moći:

  1. definirati osnovne zakone ponude i potražnje u poljoprivrednoj proizvodnji
  2. pratiti utjecaj promjena cijena i drugih uvjeta na ponudu i potražnju u proizvodnji bilja
  3. objasniti funkcioniranje poljoprivrednog sustava i njegov značaj za gospodarski razvoj
  4. prepoznati strategije razvoja kroz primjene suvremenih tehnika, vještina i metoda u proizvodnji bilja
  5. prepoznati utjecaj europskih integracija na razvoj domaće proizvodnje bilja
  6. organizirati osnivanje, vođenje i upravjanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva na kojima se uzgajaju poljoprivredne kulture
  7. samostalno izraditi poslovni plan iz područja biljne proizvodnje i prerade (voćarstva, povrćarstva, cvjećarstva, vinogradarstva i uređenja krajobraza)
1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

seminari rad i radionice

1.5.    Obveze studenata:
Od studenata se očekuje da redovito pohađaju predavanja i vježbe te pišu parcijalne ispite i/ili završni ispit na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, parcijalni ispiti i/ili završni ispit). Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su predali i prezentirali seminarski rad u zakazanom terminu za to. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.
1.6.    Praćenje rada studenata
Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 2 1-7 Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama Evidencija prisutnosti studenata 0 0
Periodična provjera znanja 4 1-7 Priprema za pismenu provjera znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2
60 100
Završni ispit ** 4 1-7 Priprema za provjeru znanja Pismena i usmena provjera znanja 60 100
Ukupno: 6 60 100
**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja
1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom
prisustvovanje na 70% nastave (predavanja i vježbe)

aktivno sudjelovanje u nastavi (postavljanje pitanja, sugestije i komentari nastavnih cjelina)

pristupiti kolokvijima tijekom trajanja nastave i/ili pismenom ispitu nakon uspješno odslušane nastave nakon uspješno položenog pismenog ispita pristupiti usmenom ispitu pismeni ispit se sastoji od teoretskih i računskih zadataka, te sve ostale obaveze propisane Pravilnikom o studiranju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu Duljina i način trajanja ispita:

Pismeni dio ispita – do 60 min.

Usmeni dio ispita – do 30 min.

Ukupan broj bodova ocjena
10  izvrstan (5)
9  vrlo dobar (4)
7-8  dobar (3)
6  dovoljan (2)
0-5  nedovoljan (1)
1.8.     Popis literature :
Gragovac, P., (2005)Ekonomika poljoprivrede, Profil, Zagreb

Samuelson, P. A. , Nordhaus, W. D. , (2011.) EKONOMIJA, Mate, Zagreb

Defilippis, J., (2002.) Ekonomika poljoprivrede, Školska knjiga, Zagreb

Zmaić, K., (2008.) Osnove agroekonomike, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek

Defilippis, J., (2002.) Ekonomika poljoprivrede, Školska knjiga, Zagreb

Skip to content