Menu Close

Cvjećarstvo – praksa

OPĆE INFORMACIJE

Naziv kolegija Cvjećarstvo  praksa
Studijski program Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Hortikultura
Status kolegija  Obavezni
Studijska godina II
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 0+75+0
1.       OPIS KOLEGIJA

1.1.    Ciljevi kolegija
Savladavanjem modula studenti bi trebali biti osposobljeni za samostalnu proizvodnju presadnica  cvijeća i cvijeća kao lončanica ili rezanog.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
1. Prepoznavanje pojedinih cvjećarskih  kultura
2. Postavljanje proizvodnje presadnog  materijala
3. Presađivanje presadnica na stalno mjesto i praćenje razvoja
4. Primjena pravodobne zaštite protiv određenih štetnika i bolesti
5. Organizacija cjelogodišnje proizvodnje u zaštićenim prostorima
6. Primjena različitih vrsta  supstrata  za proizvodnju presadnica cvijeća
7. Primjena određenih vrsta supstrata za proizvodnju različitog cvijeća
8. Praćenje faza razvoja presadnica i uočavanje određenih problema koji se mogu javiti prilikom proizvodnje različitih vrsta presadnica
9. Vidjeti razne metode obrade tla i primjena istih
10.Uočavanje problema koji se mogu javiti prilikom uzgoja u zaštićenom prostoru i na otvorenom
11.Upoznati različite vrste  zaštićenih prostora, prednosti i nedostatke pojedini
1.4.    Vrste izvođenja nastave  vježbe  samostalni zadaci
1.5.    Obveze studenata
Prisustvovanje na 70% praktične nastave, izrada seminara, ispunjavanje zadanih zadataka
1.6.    Praćenje rada studenata
Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Vježbe 2,5 1-11 Aktivno sudjelovanje na vježbama Evidencija prisutnosti studenata 0 20%
Terenski rad, aktivnosti na praktičnoj nastavi, pisani radovi, prezentacije i izlaganje 3,5 1-11 Samostalan rad Aktivnost, prezentacija i izlaganje 50% 80%
Ukupno: 6 50% 100%
**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja
1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
P-položio
1.8.     Popis literature
Vincelj, M.(1995): Cvjećarstvo, Agronomski fakultet Zagreb
Parađiković, N.(2005): Osnove proizvodnje cvijeća-priručnik u štampi
Auguštin D.(2003): Cvjećarstvo 1i 2, Školska knjiga, Zagreb
Herwing, R.(1975): Sobno i vrtno cvijeće, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb
1.9.    Komentari Nema obveze polaganja završnog ispita
Skip to content