Menu Close

Engleski jezik

OPĆE INFORMACIJE

Naziv kolegija ENGLESKI JEZIK
Studijski program Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo smjer Hortikultura
Status kolegija Obavezni
Studijska godina Prva
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 30+45+0

 

1.       OPIS KOLEGIJA
1.1.    Ciljevi kolegija
Cilj ovog kolegija je upoznati i podsjetiti studente s gramatičkim i jezičnim strukturama engleskog jezika te naučiti studente pravilno koristiti stručnu terminologiju te istu i primjenjivati.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
 Nema
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
1.     Služiti se stručnom terminologijom

2.     Definirati i razlikovati glagolska vremena

3.     Koristiti se pasivnim konstrukcijama u pisanom i usmenom obliku

4.     objasniti različite strukture rečenica i njihove složenosti

5.     moći će slagati vremena i koristiti direktni i indirektni govor

6.     kategorizirati frazalne i modalne glagole

7.     prevoditi stručne tekstove

8.     primjenjivati stečena znanja u svim kategorijama engleskog jezika

1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

vježbe

1.5.    Obveze studenata
Studenti imaju sljedeće obveze kako bi ostvarili pravo na potpis:

– Prisustvovanje predavanjima i  vježbama (70 %)

– Biti prisutan na nastavi kada se potpisuju indeksi (zadnji tjedan nastave)

1.6.    Praćenje rada studenata
Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 1,5 1-8 Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama Evidencija prisutnosti studenata 0 0
Periodična provjera znanja 4,5 1-8 Priprema za pismenu provjera znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2
50 100
Završni ispit ** 4,5 1-8 Priprema za provjeru znanja Pismena i usmena provjera znanja 50 100
Ukupno: 6 50 100
**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja
1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Redoviti ispitni rok sastoji se od pismenog ispita i usmenog ispita, ako student zadovolji

na pismenom ispitu.

1.8.    Popis literature :
Preporučena literatura:

1. Vujčić, Jasna; Perković, Anica; English for Horticulturists, Veleučilište u Slavonskom

Brodu, Slavonski Brod, 2011

2. Opći englesko-hrvatski rječnik. Preporučuje se: Bujas, Željko: Veliki englesko-hrvatski

rječnik, Nakladni zavod Globus, Zagreb 1999. ili Filipović, Rudolf: Englesko-hrvatski

rječnik, Školska knjiga, Zagreb.

3. Murphy, R.: English Grammar in Use, CUP, Cambridge 2004

4. Swan, M., C. Walter: The Good Grammar Book, OUP, Oxford 2001

1.9.   Komentari:
Skip to content