Menu Close

Fitopatologija

OPĆE INFORMACIJE

Naziv kolegija Fitopatologija
Studijski program Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Hortikultura
Status kolegija  Obavezni
Studijska godina III
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 60 P + 10 V + 5 S
1.       OPIS KOLEGIJA
1.1.    Ciljevi kolegija
Ciljevi kolegija su upoznati studente s abiotiskim i biotiskim uzročnicima bolesti, biljnim patogenima (gljive, bakterije i virusi), fazama patogeneze i simptomatologijom te najznačajnijim bolestima cvijeća i povrća (simptomi koji se javljaju, biologija i ekologija patogena koji ih uzrokuju, mogućnosti zaštite protiv navedenih bolesti).
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon uspješno savladanog kolegija studenti će moći:

– nabrojati tri najznačajnija abiotska i biotska uzročnika bolesti biljaka

– objasniti značajke biljnih patogena

– usporediti faze patogeneze

– opisati simptome uzročnika najznačajnijih bolesti povrća i cvijeća

– opisati biološke i ekološke karakteristike uzročnika najznačajnijih bolesti povrća i cvijeća

– definirati mjere zaštite kultura od pojedinih bolesti.

1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

seminari i radionice

vježbe

1.5.    Obveze studenata
Od studenata se očekuje da redovito pohađaju predavanja i vježbe te pišu parcijalne ispite i/ili završni ispit na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku.

Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, parcijalni ispiti i/ili završni ispit).

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

Studenti su obvezni izraditi seminar u MS Power Point-u prema dodijeljenoj temi i prezentirati ga u zadanom terminu.

1.6.    Praćenje rada studenata
Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja, vježbe i seminari 2,5 1-6 Aktivno sudjelovanje na predavanjima, vježbama i seminarima Evidencija prisutnosti studenata 0 0
Seminarski rad 0,5 1-6 Izrada seminarskog rada Ocjena obrade i prezentacije zadane teme u izrađenom seminaru 5 10
Periodična provjera znanja 3 1-6 Priprema za provjeru znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2

Kolokvij 3

45 90
Završni ispit ** 3 1-6 Priprema za provjeru znanja Pismena i usmena provjera znanja 45 90
Ukupno: 6 50 100
**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja
1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ove Upute za pohađanje nastave i polaganje ispita iz kolegija „Fitopatologija“ na Poljoprivrednom odjelu Veleučilišta u Slavonskom Brodu pisane su u skladu s Pravilnikom o studiranju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu i važeće su za sve studente od 1. listopada 2015. godine:

  1. Od studenata se očekuje da redovito pohađaju predavanja i vježbe te pišu parcijalne ispite i/ili završni ispit na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku.
  2. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, parcijalni ispiti i/ili završni ispit).
  3. Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

4. Polaganje parcijalnih ispita

Ispit se sastoji od tri parcijalna ispita: prvi parcijalni ispit sadrži pitanja iz Opće fitopatologije, drugi parcijalni ispit pitanja iz Bolesti povrća i cvijeća koje uzrokuju gljive iz pododjela Oomycota i Ascomycota, a treći parcijalni ispit pitanja iz Bolesti povrća i cvijeća koje uzrokuju gljive iz  pododjela Basydiomycota i Deuteromycota te bakterije i virusi. Kako bi pristupio drugom i trećem parcijalnom ispitu, student mora prvo položiti prvi. Parcijalni ispiti tijekom semestra mogu se jednom ponoviti na zahtjev studenata, a studenti nemaju obvezu izlaska na njih. Svaki parcijalni ispit piše se do 60  minuta.

Svaki parcijalni ispit sadrži 4 pitanja koja se vrednuju s najviše 5 bodova te nosi zasebnu ocjenu. Ocjena se izračunava na slijedeći način:

Ukupan broj bodova Ocjena
19 – 20 Izvrstan (5) A
16 – 18 Vrlo dobar (4) B
13 – 15 Dobar (3) C
10 – 12 Dovoljan (2) D,E
  0 – 9 Nedovoljan (1) F, FX

Konačna ocjena kolegija je aritmetička sredina ocjena svih triju parcijalnih ispita i ocjene iz seminara koja čini 10% konačne ocjene.

  1. Polaganje završnog ispita

Studenti koji nisu položili parcijalne ispite tijekom semestra, dužni su na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima polagati završni ispit koji se sastoji od pisanog i usmenog dijela. Kada polože pisani dio završnog ispita, mogu pristupiti njegovom usmenom dijelu. Ukoliko i na njemu ostvare pozitivnu ocjenu, aritmetičkoj sredini ovih dviju ocjena, pribraja se ocjena iz seminara koja čini 10%  konačne ocjene te su u cijelosti položili završni ispit. Studenti koji su položili pisani dio, a nisu pristupili usmenom dijelu završnog ispita biti će ocjenjeni ocjenom nedovoljan (1). Pisani dio završnog ispita piše se do 60 minuta, a usmeni dio može trajati do 30 minuta po studentu.

Pisani dio završnog ispita sadrži 6 pitanja koja se vrednuju s najviše 5 bodova. Ocjena pisanog dijela izračunava se na slijedeći način:

Ukupan broj bodova Ocjena
27 – 30 Izvrstan (5) A
23 – 26 Vrlo dobar (4) B
19 – 22 Dobar (3) C
15 – 18 Dovoljan (2) D,E
  0 – 14 Nedovoljan (1) F, FX

6.      Za sve nejasnoće, pitanja, prijedloge i komentare nastavnica na kolegiju stoji na raspolaganju u vrijeme konzultacija.

7.      Ove Upute za pohađanje nastave i polaganje ispita iz kolegija „Fitopatologija“ su važeće od 1. listopada 2015. i odnose se i na studente iz prethodnih generacija koji nisu položili ispit iz kolegija „Fitopatologija“.

1.8.     Popis literature
Preporučena literatura za studij i polaganje ispita iz kolegija „Fitopatologija“

1. Kišpatić, J. (1992.): Opća fitopatologija. Agronomski fakultet, Zagreb.

2. Maceljski, M. i sur. (2004.): Štetočinje povrća. Zrinski, Čakovec.

3. Jurković, D. i sur. (2010): Bolesti cvijeća i ukrasnog bilja. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Poljoprivredni fakultet, Osijek.

4. Maceljski, M. i suradnici (2002): Priručnik iz zaštite bilja, Zagreb.

5. Glasilo biljne zaštite (članci).

1.9.    Komentari
Skip to content