Menu Close

Ishrana bilja u hortikulturi

OPĆE INFORMACIJE

Naziv kolegija Ishrana bilja u hortikulturi
Studijski program Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Hortikultura
Status kolegija  Obavezni
Studijska godina Druga
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 50P+25V
1.       OPIS KOLEGIJA

1.1.    Ciljevi kolegija
Objasniti studentima ishranu bilja i fertilizaciju u hortikulturi, s osnovnim postupcima kemijskih analiza tla i gnojiva.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema.
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
1.       nabrojati mineralne elemente,

2.       objasniti usvajanje biljnih hraniva, transport kroz biljku i ulogu pojedinih elemenata mineralne ishrane u fiziološkim procesima u biljkama,

3.       prepoznati nedostatak i suvišak pojedinog elementa ishrane na biljnom materijalu,

4.       ispravno uzimati materijal za analizu na terenu,

5.       laboratorijski analizirati tlo i biljni materijal,

6.       izvršiti  mjere popravke na temelju rezultata analize tla i biljnog materijala,

7.       procijeniti pogodnost zemljišta za proizvodnju (bonitiranje).

1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

vježbe

1.5.    Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje parcijalnih ispita i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku.

Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, parcijalni ispiti i/ili završni ispit).

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

1.6.    Praćenje rada studenata
Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 2,5 1-7 Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama Evidencija prisutnosti studenata 0 5
Periodična provjera znanja 3,5 1-7 Priprema za pismenu provjeru znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2

Kolokvij 3

50 95
Završni ispit ** 3,5 1-7 Priprema za provjeru znanja Pismena i usmena provjera znanja 50 95
Ukupno: 6 50 100
1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
$1A.     Ukoliko student polaže ispit tijekom semestra u kojem pohađa i predavanja:

Ispit se sastoji od tri parcijalna ispita koji se zasebno ocjenjuju.

Prvi parcijalni ispit sadrži pitanja iz Ishrane bilja, drugi parcijalni ispit pitanja iz Fertilizacija, a treći parcijalni ispit zadatke analogne zadacima obrađenim na vježbama iz Analize tla i gnojiva i izračunavanje potrebe u gnojidbi. Ocjena svakog pisanog parcijalnog ispita se izračunava na sljedeći način:

Ukupan broj bodova Ocjena
33 – 35 Izvrstan (5) A
28 – 32 Vrlo dobar (4) B
23 – 27 Dobar (3) C
18 – 22 Dovoljan (2) D
0 – 17 Nedovoljan (1) E

Konačna ocjena kolegija (koja se upisuje u indeks) je aritmetička sredina ocjena svih triju parcijalnih ispita koje nužno moraju biti pozitivne.

Ne postoji nikakva međusobna uvjetovanost za pristupanje pojedinom parcijalnom ispitu. Parcijalni ispiti tijekom semestra mogu se ponavljati, a studenti nemaju obvezu izlaska na njih. Svaki parcijalni ispit piše se 60 minuta.

$1B.     Ukoliko student polaže ispit  na redovitim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima (završni ispit):

Ocjena pismenog dijela ispita s obzirom na ostvarene bodove izračunava se na način prikazan u tablici pod A.

Studenti koji ostvare pozitivnu (prolaznu) ocjenu na pismenom dijelu ispita pristupaju usmenom dijelu ispita koji se također ocjenjuje ocjenama nedovoljan (1), dovoljan (2), dobar (3), vrlo dobar (4) i izvrstan (5). Ukoliko je i usmeni dio ispita ocijenjen pozitivno, računa se konačna ocjena ispita kao aritmetička sredina ovih dviju ocjena. Nepristupanje usmenom dijelu ispita rezultira konačnom ocjenom nedovoljan (1) iz ispita.

Završni ispit piše se do 90 minuta.

Usmeni ispit može trajati do 30 minuta po studentu.

1.8.     Popis literature
Preporučena literatura za studij i polaganje ispita:

1. Vukadinović, V., Lončarić, Z. (1998): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. (knjiga)

2. Žugec, I., Bertić B., Jurić, I., Šamota, D., Stipešević, B.: Gnojidba. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.

(interna skripta)

3. Lončarić, Z. (2003): Program vježbi iz kolegija Ekofiziologija. Praktikum za studente. Poljoprivredni

fakultet u Osijeku. (interna skripta)

4. Vukadinović, V., Bertić, B. (1988): Praktikum iz agrokemije i ishrane bilja. Poljoprivredni fakultet u

Osijeku.

5. Lončarić, Z.: Program vježbi iz kolegija Agrokemija, Praktikum za studente općeg smjera (radna

inačica).

Skip to content