Menu Close

Kemija

Opće informacije

Naziv kolegija Kemija
Studijski program Prediplomski stručni studij Bilinogojstvo, smjer Holtikultura
Status kolegija Obavezni
Studijska godina Prva
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 60P+15V+0S

 

1.       OPIS KOLEGIJA
1.1.    Ciljevi kolegija
Cilj kolegija je upoznati studente s osnovama kemije i temeljnim kemijskim procesima važnim za razumijevanje pojava u prirodi.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema.
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon uspješno savladanog kolegija studenti će moći:

  1.  nabrojati 3 glavne vrste kemijskih veza,
  2. definirati pH i nabrojati čimbenike koji na njega utječu,
  3. objasniti djelovanje pufera u kiselom i bazičnom mediju,
  4.  razlikovati osnovna svojstva metala i nemetala i njihov utjecaj na okoliš,
  5.  kategorizirati najvažnije organske spojeve po vrstama spojeva,
  6.  nabrojati 20 esencijalnih aminokiselina,
  7.  primijeniti osnove kemijskog računa.
1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

seminari i radionice

vježbe

1.5.    Obveze studenata
Od studenata se očekuje da redovito pohađaju predavanja i vježbe te polažu parcijalne ispite i/ili završni ispit na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima.

Uredno izvršavanje propisanih obveza potvrđuje se za studente koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati.

Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij ponovno upisuju u idućoj akademskoj godini te im se tada brišu sva ostvarena postignuća u tekućoj akad. godini.

1.6.    Praćenje[1] rada studenata
Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja 2 1-6 Aktivno sudjelovanje na predavanjima Evidencija prisutnosti studenata 0 7
Vježbe 0,5 7 Aktivno sudjelovanje na vježbama Evidencija prisutnosti studenata 0 3
Periodična provjera znanja 3,5 1-7 Priprema za periodičnu provjera znanja Parcijalni ispit 1
Parcijalni ispit 2

Parcijalni ispit 3

50 100
Završni ispit * 3,5 1-7 Priprema za provjeru znanja na završnom ispitu Pismena i usmena provjera znanja 50 100
Ukupno: 6 50 100
*Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja.
1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ispit se sastoji od tri dijela (parcijalna ispita – kolokvija) koji se ocjenjuju zasebno (tijekom nastave) ili zajedno (na redovitim i/ili izvanrednim rokovima).

Zasebno polaganje parcijalnih ispita (kolokvija):

1. Prvi parcijalni ispit (kolokvij) sadrži pitanja iz Opće kemije i ocjenjuje se pismeno. Pismeni dio sastoji se od 10 pitanja. Odgovori na svako od njih vrjednuju se najviše sa po 10 bodova. Ocjena ovog dijela ispita s obzirom na ostvarene bodove izračunava se na sljedeći način:

Broj bodova Ocjena
89 – 100 Izvrstan (5) A
76 – 88 Vrlo dobar (4) B
63 – 75 Dobar (3) C
50 – 62 Dovoljan (2) D, E
  0 – 49 Nedovoljan (1) F, FX

2. Drugi parcijalni ispit (kolokvij) sadrži pitanja iz Anorganske kemije, Organske kemije i/ili Biokemije i za njegovo ocjenjivanje vrijede ista pravila kao i za prvi parcijalni ispit (točka 1.).

3. Treći parcijalni ispit (kolokvij) sadrži pitanja iz Stehiometrije i ocjenjuje se pismeno. Ispit se sastoji od 5 pitanja. Odgovori na svako od njih vrjednuju se najviše sa po 20 bodova. Ocjena ispita s obzirom na ostvarene bodove izračunava se na način prikazan u tablici pod točkom 1.

Ukoliko student tijekom nastave pokaže zavidnu aktivnost i znanje, može se nagraditi bodovima koji se pribrajaju parcijalnom ispitu (kolokviju) na čije se gradivo ta postignuća odnose.

Konačna ocjena kolegija je aritmetička sredina ocjena svih triju parcijalnih ispita (kolokvija) koje nužno moraju biti pozitivne.

Ne postoji nikakva međusobna uvjetovanost za pristupanje pojedinom parcijalnom ispitu. Parcijalni ispiti tijekom semestra mogu se jednom ponoviti na zahtjev studenata. Studenti nemaju obvezu izlaska na parcijalne ispite. Svaki parcijalni ispit piše se 60 minuta.

Polaganje završnog ispita:

Na redovitim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima student polaže završni ispit koji objedinjava pitanja svih triju parcijalnih ispita (kolokvija).

Pismeni dio završnog ispita sastoji se od 10 pitanja. Odgovori na svako od njih vrjednuju se najviše sa po 10 bodova. Ocjena pismenog dijela ispita s obzirom na ostvarene bodove izračunava se na način prikazan u tablici pod točkom 1.

Studenti koji ostvare pozitivnu (prolaznu) ocjenu na pismenom dijelu ispita pristupaju usmenom dijelu ispita koji se također ocjenjuje ocjenama nedovoljan (1), dovoljan (2), dobar (3), vrlo dobar (4) i izvrstan (5). Ukoliko je i usmeni dio ispita ocijenjen pozitivno, računa se konačna ocjena ispita kao aritmetička sredina ovih dviju ocjena. Nepristupanje usmenom dijelu ispita rezultira konačnom ocjenom nedovoljan (1) iz ispita.

Završni ispit piše se 60 minuta.

1.8.     Popis literature
Preporučena literatura:

1.       Amić, D. (2006): Izabrana predavanja iz opće, anorganske i organske kemije za studente stručnog studija. Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku. (interni rukopis)

2.       Amić, D. (2005): Organska kemija za studente agronomske struke. Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku.

3.       Amić, D. (2005): Kemijsko računanje, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku.

4.       Miloš, M. (2009): Osnove biokemije. Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu. (Skripta za internu upotrebu).

5.       Nastavni materijali.

Skip to content