Menu Close

Mehanizacija u hortikulturi – praksa

OPĆE INFORMACIJE

Naziv kolegija Mehanizacija  u hortikulturi  praksa
Studijski program Bilinogojstvo – Hortikultura
Status kolegija  Obavezni
Studijska godina Treća (3)
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 3
Broj sati (P+V+S) 0+75+0
 1. 1.OPIS KOLEGIJA

 1. Ciljevi kolegija
Cilj ovog kolegija je upoznati studente s oruđima, strojevima i aparatima pri uzgoju važnijih bilinogojskih kultura te primjena GIS-a u bilinogojstvu.
 1. Uvjeti za upis kolegija
Nema
 1. Očekivani ishodi učenja za kolegij
  1. Objasniti koncept traktora kao radnog stroja,
  2. Izraditi plan eksploatacije tehnike u hortikulturi.
  3. Kombinirati i  primjenjivati oruđa i strojeve za obradu, njegu i zaštitu tla.
  4. Poznavanje principa strojne berbe grožđa
  5. Vrste izvođenja nastave
 vježbe
 1. Obveze studenata
1. Prisustvovanje vježbama (70 %)

2. Prisustvovanje na terenskim vježbama (100 %)

3. Biti prisutan na nastavi kada se potpisuju indeksi

 1. Praćenje rada studenata
Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 3 1-4 Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama Evidencija prisutnosti studenata 70 100
Završni ispit ** 0 —- 0 0
Ukupno: 3 70 100
**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja
 1. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Kako bi položili ispit studenti moraju donijeti ovjerenu zamolbu za izvođenje stručne prakse, uredno vođen i ovjeren dnevnik prakse i prezentirati seminar izrađen u MS Power Point-u na osnovi podataka prikupljenih za vrijeme obavljanja stručne prakse.
 1. Popis literature
Preporučena literatura:

1. R. Emert,  T. Jurić, D. Filipović, E. Štefanek, (1995):  Održavanje traktora I     poljoprivrednih strojeva

2. R. Emert, Ž. Bukvić, T. Jurić, D. Filipović, (1996): Popravak poljoprivrednih strojeva

3. S. Landeka, Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje

 1. Komentari :
Nema obaveze polaganja završnog ispita
Skip to content