Menu Close

Njemački jezik

OPĆE INFORMACIJE

Naziv kolegija Njemački jezik
Studijski program Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo -Smjerovi Hortikulutra i  Ratarstvo
Status kolegija  Obavezni
Studijska godina 1. godina
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) (30 + 45 + 0)

 

1.       OPIS KOLEGIJA

1.1.    Ciljevi kolegija
Svladati osnovni stručni vokabular, usvojiti jezične i gramatičke strukture tipične za stručne tekstove kako bi se studenti poslije mogli samostalno – uz pomoć rječnika – služiti stručnom literaturom na njemačkom jeziku. Naglasiti važnost stručne literature. Steći kompetenciju razumijevanja i interpretacije izabranih tekstova na stranom jeziku, te korištenje jezičnih struktura u funkciji razumijevanja stručnih tekstova. Učinkovito korištenje rječnika i drugih priručnika. Razvijanje vještina slušanja, govorenja, pisanja i čitanja kao i aktivno korištenje konstrukcija pomoću odabranih tema.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija:
Nema
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij:
1.       Služenje stručnom terminologijom

2.       Definiranje i razlikovanje glagolskih vremena

3.       Korištenje aktivnih i pasivnih konstrukcijama u pisanom i usmenom obliku

4.       Razlikovati strukture rečenica i njihove složenosti

5.       Kategorizacija i korištenje osnovnih vrsta riječi

6.       Prijevod stručnih tekstova i analiza

7.       Primjena stečenih znanja u svim kategorijama njemčkog jezika.

1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

vježbe

 
1.5.    Obveze studenata:
Redovno pohađanje predavanja i vježbi, pisanje kolokvija, pripreme za polaganje ispita.
1.6.    Praćenje rada studenata
Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 2,5 1-7 Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama Evidencija prisutnosti studenata 0 0
Periodična provjera znanja 3,5 1-7 Priprema za pismenu provjeru znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2
50 100
Završni ispit ** 3,5 1-7 Priprema za provjeru znanja Pismena i usmena provjera znanja 50 100
Ukupno: 6 50 100
**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja.
1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Na kolegiju stranog jezika studenti imaju dva parcijalna ispita. Prvi dio parcijalnog ispita sadrži pitanja iz dogovorenih područja strukovnog stranog jezika na kolegiju Njemački jezik, a drugi dio su gramatička pravila i jezik struke, dok drugi parcijalni ispit sadrži pitanja iz nadalje odabranog područja strukovnog stranog jezika na kolegiju, a drugi dio su gramatička pravila, jezik struke, te prijevod zadanih odlomaka. Ne postoji nikakva međusobna uvjetovanost za pristupanje pojedinom parcijalnom ispitu. Parcijalni ispiti tijekom semestra mogu se ponoviti na zahtjev studenata. Studenti nemaju obvezu izlaska na parcijalne ispite. Svaki parcijalni ispit piše se 60 minuta. Kolegij se boduje s najviše 100 bodova. Mogućnosti stjecanja bodova po pojedinim aktivnostima su sljedeće:

Opis aktivnosti Broj bodova
Prisutnost na nastavi 100% – 10 bodova

min 93,3% – 6 bodova

min 86,7% – 3 bodova

10
1. parcijalni ispit a.) 6 pitanja sa max. 5 bodova

b.) 3 pitanja sa max. 5 bodova

45
2. parcijalni ispit a.) 6 pitanja sa max. 5 bodova

b.) 3 pitanja sa max. 5 bodova

45
Završni ispit** a.) pitanja i gramatika

b.) prijevod i analiza teksta

90
Ukupno 100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja.

Konačna ocjena kolegija (koja se upisuje u indeks) je aritmetička sredina ocjena oba parcijalna ispita koje nužno moraju biti pozitivne. U slučaju želje za popravljanjem ocjene s pojedinog parcijalnog ispita održanog tijekom semestra ili na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima, student ima pravo ponovnog polaganja bilo kojeg od njih u okviru završnog ispita na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima. U tom slučaju dotad ostvarena ocjena na parcijalnom ispitu kojeg student ponovo piše se briše i priznaje se samo nova ostvarena ocjena.

Polaganje završnog ispita: Na redovitim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima student može polagati pojedine parcijalne ispite ili završni ispit koji objedinjava pitanja oba parcijalna ispita. Završni ispit piše se 90 minuta i sadrži 90 bodova. Ocjena kolegija izračunava se na sljedeći način:

Ukupan broj bodova Ocjena
89 – 100 izvrstan (5)
76 – 88 vrlo dobar (4)
63 – 75 dobar (3)
50 – 62 dovoljan (2)
0 – 49 nedovoljan (1)
1.8.     Popis literature:
    Ertl, J., Birnbeck S.: 1000 Fragen für den jungen Landwirt, VerlagsUnion Agrar (2002)

Matas, Đ.: Četverojezične rječnik iz poljoprivrede, šumarstva, veterine i primijenjene biologije,

Profil internacional, (1999)

Haensch/Haberkamp: Wörterbuch der Landwirtschaft, VerlagsUnion Agrar (1996)

Olaszy K., Loós M.: Tagespensum Deutsch, Herbst/Winter, Holnap Kiadó (2002)

1.9.    Komentari: Nema
Skip to content