Menu Close

Obnovljivi izvori energije

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Obnovljivi izvori energije
Nositelj kolegija dr. sc. M. Bošnjaković, prof. v. š.
Studijski program Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo smjer Ratarstvo
Status kolegija Izborni
Studijska godina Treća
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 3
Broj sati (P+V) 30P+5V+0S
1.       OPIS KOLEGIJA
1.1.    Ciljevi kolegija
Kroz stjecanje temeljnih znanja o obnovljivim izvorima energije i mogućnostima njihovog korištenja doprinijeti podizanju svijesti i mijenjanju navika ljudi u pogledu potrebe poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja emisije CO2 i stakleničkih plinova.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema.
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
1.      identificirati svrhu korištenja obnovljivih izvora energije i potrebu podizanja energetske učinkovitosti

2.      analizirati mogućnosti korištenje pojedinih oblika obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj

3.      prezentirati principe pretvorbe obnovljivih izvora energije u krajnje oblike energije te opisati glavne komponente postrojenja u kojima se ta pretvorba vrši

4.      kritički prosuđivati utjecaj obnovljivih izvora energije na okoliš

5.      komentirati utjecaj obnovljivih izvora energije na gospodarstvo

6.      služiti se tehničkom literaturom vezanom za obnovljive izvore energije

7.      zaključiti o dinamičkim promjenama na području obnovljivih izvora energije te potrebi cjeloživotnog obrazovanja

1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

vježbe

seminari i radionice

 
1.5.    Obveze studenata
Prisustvovanje predavanjima i vježbama uz dozvoljeni broj izostanaka prema Pravilniku o studiranju.
1.6.    Praćenje rada studenata
Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 1,0 1-7 Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama Evidencija prisutnosti studenata 0 0
Seminarski rad** 0,5 1-7 Izrada i izlaganje

seminarskog rada

Prezentacija seminarskog  rada 0 10
Periodična provjera znanja 1,5 1-7 Priprema za pisanu provjeru znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2
25 50
Završni ispit ** 1,5 1-7 Priprema za provjeru znanja Pisana* provjera znanja 25 50
0,5 1-7 Priprema za provjeru znanja Usmena provjera znanja 25 50
Ukupno: 3     50 100
*Pisanoj provjeri znanja na Završnom ispitu student pristupa samo ako nisu postignuti minimalni bodovi na periodičnoj provjeri znanja.**Seminarski rad nije obavezan, ali izradom i izlaganjem seminara student može ostvariti dodatne bodove za povećanje pozitivne ocjene.
1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ispit se sastoji od:

Pisanog dijela ispita

Usmenog dijela ispita

Pisani dio ispita moguće je zamijeniti polaganjem kolokvija K1 i K2.

 

Ispit preko kolokvija:

Svaki kolokvij mora biti ostvaren s najmanje 50 %. Ukupna uspješnost iz oba kolokvija se računa po izrazu (K1(%)+K2(%))/2.

 

Kriterij vrednovanja pisanog dijela ispita:

50,00 – 62,99 % – dovoljan (2)

63,00 – 75,99 % – dobar (3)

76,00 – 88,99 % – vrlo dobar (4)

89,00 – 100 %     – izvrstan (5)

 

Usmeni dio ispita se vrednuje ocjenama 1 do 5 te mora biti pozitivan za ukupnu pozitivnu ocjenu ispita. Ukupna ocjena kolegija je prosječna ocjena usmenog i pisanog dijela.

 

Student može ostvariti dodatni bonus:

Seminarski rad  (do 10 %) (nije obavezan, ali je moguće izraditi jedan ili više seminarskih radova).

Dodatni bodovi služe za povećanje pozitivne ocjene pisanog dijela ispita (dodaju se na ispitu, ne na kolokvijima)

Duljina i način trajanja ispita:         Pisani dio ispita – do 45 min.

Usmeni dio ispita – do 15 min.

1.8.     Popis preporučene literature
1.      Majdandžić, Lj.: Solarni sustavi, Graphis, 2010.

2.      Wiebren De Jong, J. Ruud Van Ommen: Biomass As A Sustainable Energy Source For The Future, John Wiley & Sons, Inc, 2015.

3.      Ram Sarup Singh, Ashok Pandey, Edgard Gnansounou: Biofuels – Production and Future Perspectives, CRC Press, 2017.

4.      Konrad Mertens: Photovoltaics: Fundamentals, Technology And Practice, John Wil ey & Sons Ltd, 2014.

5.      Anju Dahiya: Bioenergy – Biomass to Biofuels, Elsevier, 2015.

6.      Peter Heller: The Performance of Concentrated Solar Power (CSP) Systems – Analysis, Measurement and Assessment, Elsevier, 2017.

7.      John Twidell, Tony Weir: Renewable Energy Resources, Routledge, 2015.

8.      Skupina autora: Osnovne primjene fotonaponskih sustava, Energetika marketing, 2010.

Skip to content