Menu Close

Osnove bilinogojstva s klimatologijom

OPĆE INFORMACIJE

Naziv kolegija Osnove bilinogojstva s klimatologijom
Studijski program Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo smjer Hortikultura
Status kolegija Obavezni
Studijska godina Prva
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 75P+0V+0S

 

1.       OPIS KOLEGIJA
1.1.    Ciljevi kolegija
Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim klimatološkim karakteristikama i njihovim utjecajem na biljne vrste, sustavima obrade tla, biološkom reprodukcijom, mjerama njege poljoprivrednih kultura i sustavima biljne proizvodnje
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Ne postoje.
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon uspješno savladanog kolegija studenti će moći:

  1.  razlikovati osnovne pojmove iz klimatologije (vrijeme i klima, atmosfera, toplina i temperatura, voda i transformacija vode, zrak i gibanje zraka),
  2. prepoznati utjecaj klimatoloških faktora na uzgoj poljoprivrednih kultura
  3. prepoznati zahvate obrade tla i njihov utjecaj na promjene u tlu
  4. definirati sjetvu i sadnju kao načine biološke reprodukcije,
  5. analizirati različite mjere njege kultura,
  6. razlikovati različite sustave biljne proizvodnje te ih povezivati s klimatološkim faktorima.
1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

seminari i radionice

vježbe

 samostalni zadaci

mentorski rad

ostalo

1.5.    Obveze studenata
Od studenata se očekuje da redovito pohađaju predavanja, usmeno izlažu radove na zadane im teme te pišu parcijalne ispite i/ili završni ispit na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku.

Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost i aktivnost na nastavi, usmeno izlaganje rada na zadanu temu, parcijalni ispiti i/ili završni ispit).

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza (i time mogućnost izlaska na ispit) imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati, uz uvjet da su usmeno prezentirali svoj rad na zadanu temu. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

1.6.    Praćenje1 rada studenata
Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja 2,5 1-6 Aktivno sudjelovanje na predavanjima Evidencija prisutnosti studenata 0 10
Usmeno izlaganje rada na zadanu temu 0,5 1-6 Usmeno izlaganje rada na zadanu temu Usmeno izložen rad 1 15
Periodična provjera znanja 3 1-6 Priprema za periodičnu provjera znanja Parcijalni ispit 1
Parcijalni ispit 2

Parcijalni ispit 3

49 75
Završni ispit * 3 1-6 Priprema za provjeru znanja na završnom ispitu Pismena i usmena provjera znanja 49 75
Ukupno: 6 50 100
*Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja.

Smatra se da je student položio ispit ako je ukupno stekao najmanje 50 bodova uz uvjet da je iz svakog pojedinog parcijalnog ispita ostvario najmanje 13 bodova.

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ispit se sastoji od tri dijela (parcijalna ispita).

Prvi parcijalni ispit sadrži pitanja iz Klimatologije, drugi parcijalni ispit pitanja iz Sustava obrade tla, a treći parcijalni pitanja iz Agrotehničkog kompleksa i sustava biljne proizvodnje. Ne postoji nikakva međusobna uvjetovanost za pristupanje pojedinom parcijalnom ispitu. Parcijalni ispiti tijekom semestra mogu se jednom ponoviti na zahtjev studenata. Studenti nemaju obvezu izlaska na parcijalne ispite, a svaki parcijalni ispit piše se 45 minuta.

Kolegij se boduje s najviše 100 bodova. Mogućnosti stjecanja bodova po pojedinim aktivnostima su sljedeće:

Opis aktivnosti Broj bodova
Prisutnost na nastavi         100% – 10 bodova 10
Rad na zadanu temu 15
1. parcijalni ispit 5 pitanja po max 5 bodova 25
2. parcijalni ispit 5 pitanja po max 5 bodova 25
3. parcijalni ispit 5 pitanja po max 5 bodova 25
ukupno 100

Ukoliko student tijekom nastave pokaže zavidnu aktivnost i znanje, može se nagraditi bodovima koji se pribrajaju parcijalnom ispitu na čije se gradivo ta postignuća odnose.

Ocjena kolegija se izračunava na sljedeći način:

Ukupan broj bodova Ocjena
89 – 100 Izvrstan (5) A
76 – 88 Vrlo dobar (4) B
63 – 75 Dobar (3) C
50 – 62 Dovoljan (2) D, E
  0 – 49 Nedovoljan (1) F, FX

U slučaju da student tijekom semestra ne stekne dovoljno bodova za prolaznu ocjenu, ima pravo polaganja ispita u cjelini (završnog ispita) na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima utvrđenim rasporedom na Veleučilištu u Slavonskom Brodu.Završni ispit piše se 60 minuta.

1.8.     Popis literature
Preporučena literatura:

1.       Penzar, I., Penzar, B. (2000): Agrometeorologija, Školska knjiga, Zagreb.

2.       Škorić, A., Mihalić, V., Anić, J. (1969): Osnovi agrikulture, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu.

3.       Mihalić, V. (1985): Opća proizvodnja bilja, Školska knjiga, Zagreb.

4.       Butorac, A. (1999): Opća agronomija, Školska knjiga, Zagreb.

5.       Dadaček, N., Peremin Volf, T. (2008): Agroklimatologija, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Križevci.

6.       Penzar, B. i sur. (1996): Meteorologija za korisnike, Školska knjiga i Hrvatsko meteorološko društvo, Zagreb.

7.       Nastavni materijali.

Skip to content