Menu Close

Osnove izravne prodaje na OPG-u

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Osnove izravne prodaje na OPG-u
Nositelj kolegija Ljiljana Božić-Ostojić
Studijski program Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, smjer Hortikultura
Status kolegija izborni
Studijska godina treća
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 2
Broj sati (P+V+S) 30 P
1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija : upoznati studente s mogućnostima i načinima izravne prodaje
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
 Nema
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
1.     definirati izravnu prodaju i objasniti značaj izravne prodaje

2.     navesti pretpostavke za izravnu prodaju i vrste poljoprivrednih proizvoda u izravnoj prodaji

3.     obrazložiti pravni okvir za izravnu prodaju u Hrvatskoj

 

1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

 

 
1.5.    Obveze studenata

Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje kolokvija i/ili završnog ispita na

redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i

uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, kolokviji i/ili završni ispit). Pravo na potpis

kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na

minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij

mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

1.6.
Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
          Min Max
Predavanja 1 1-3 Prisutnost na nastavi Evidencija prisutnosti studenata 0 0
Periodična provjera znanja 1 1-3 Priprema za pismenu provjeru znanja Parcijalni ispit 1

Parcijalni ispit 2

50 100
Završni ispit ** 1 1-3 Priprema za provjeru znanja Provjera znanja 50 100
Ukupno: 2       50 100
**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja
1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Studenti mogu položiti ispit pisanjem parcijalnih ispita tijekom semestra. Svaki parcijalni ispit mora biti pozitivno ocijenjen, a konačna ocjena je njihova aritmetička sredina. Parcijalni ispiti mogu trajati do 60 minuta i studenti nemaju obvezu pristupanja parcijalnom ispitu. Studenti koji ne polože ispit tijekom semestra, a zadovoljili su uvjete dobivanja potpisa, ispit mogu polagati na nekom od redovnih ili izvanrednih ispitnih rokova.

 

 

1.8.     Popis literature
1.          Kovačić, D. (2005). Izravna prodaja seljačkih proizvoda – teorijska polazišta i praktična primjena, Agrarno Savjetovanje, Zagreb

2.          Stručni i znanstveni članci

3.          Pravna legislativa

Skip to content