Menu Close

Osnove ratarstva

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Osnove ratarstva
Nositelj kolegija Branimir Vujčić mag.ing.agr., v.pred.
Studijski program Bilinogojstvo, smjer hortikultura
Status kolegija Izborni
Studijska godina Druga (2.)
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 3
Broj sati (P+V+S) 40+0+0
1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija:
Studenti će savladavanjem ovog modula upoznati kulturne biljke koje su predmet ratarstva a uzgajaju se na oranicama, livadama i pašnjacima. Upoznati će se proizvodima ratarstva koja su osnova u prehrani ljudi i stoke i predstavljaju sirovinu za prehrambenu i laku industriju.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
 Nema
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
1. Prepoznati pojedine obrade poljoprivrednog zemljišta

2. Primijeniti pravodobne načine uzgoja ratarskih kultura

3. Uočiti probleme koji nastaju pri uzgoju ratarskih kultura

4. Primijeniti određene metode uređenja zemljišta za visoku i rentabilnu proizvodnju

1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

 

 
1.5.    Obveze studenata
Prisustvovanje na 70% praktične nastave, izrada seminara, ispunjavanje zadanih zadataka
1.6.    Praćenje rada studenata putem parcijalnih provjera znanja tokom semestra te putem redovitih provjera znanja na samim vježbama. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, seminar, parcijalni ispiti i/ili završni ispit).
Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
          Min Max
Predavanja 1 1-4 Sudjelovanje na nastavi Evidencija prisutnosti studenata 0% 0%
Periodička provjera praktičnog znanja 3 1-4 Priprema za pismenu provjeru znanja Kolokvij 1

Kolokvij 2

50% 100%
Završni ispit ** 3 1-4 Priprema za provjeru znanja Pismena i usmena provjera znanja 0% 100%
Ukupno: 4       50% 100%
**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja
1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Polaganje ispita se vrši putem dva parcijalna ispita od kojih svaki mora biti ocijenjen pozitivnom ocjenom. Aritmetička sredina ocjena iz kolokvija predstavlja konačnu ocjenu koja se upisuje u indeks na prvom prijavljenom ispitnom roku. Svaki parcijalni ispit piše se do maksimalno 60 minuta.

Redoviti ispitni rok se sastoji od pismenog ispita i usmenog ispita kojem studenti mogu pristupiti ako polože pismeni dio ispita. Duljina i način trajanja ispita: Pismeni dio ispita – do 60 min. Usmeni dio ispita – do 60 min.

Ljestvica ocjenjivanja uspješnosti na pojedinom kolokviju i ispitu izračunava se prema sistemu postotka točno riješenih ispitnih pitanja:

50%- 65% dovoljan (2)

66% – 77% dobar (3)

78% – 89% vrlo dobar (4)

90% – 100% izvrstan (5)

Svaki student koji nema potpis mora kolegij ponovno upisati u sljedećoj akademskoj godini.

 

1.8.     Popis literature
Preporučena literatura

1. Gagro, M. (1997): Žitarice i zrnate mahunarke, Hrvatsko agronomsko društvo Zagreb

2. Kovačević V. (2004): Žitarice (interna skripta), Poljoprivredi fakultet u Osijeku

3. Pospišl, A. (2010): Ratarstvo I.dio, Zrinski d.d. Čakovec,

4. Pospišl, A. i Pospišl, M. (2013): Ratarstvo praktikum, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,  Zagreb

Skip to content