Menu Close

Poljoprivredne melioracije

OPĆE INFORMACIJE

Naziv kolegija Poljoprivredne melioracije
Studijski program Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Hortikultura
Status kolegija  Obavezni
Studijska godina II
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 50+0+25
1.       OPIS KOLEGIJA

1.1.    Ciljevi kolegija
Savladavanjem modula studenti bi morali znati koja je štetnost od suviška vode u tlu, te koje metode odvodnje postoje i zašto je koja prikladnija u određenim uvjetima. Trebali bi znati koje štete nastaju pri manjku vode u tlu, te na koje načine se može navodnjavati određeni teren, te o čemu ovisi djelotvornost pojedinog sistema.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
1.       Definirati značenje voda u tlu i razliku između pojedinih vrsta

2.       Razlikovati vrste vodnih konstanti tla i zbog čega ih je važno poznavati

3.       Povezati pojedine tipove tala sa vodopropusnošću odnosno sa mogućnosti zadržavanja zadovoljavajućeg stupnja vlažnosti

4.       Procjeniti zašto je koja metoda odvodnje djelotvornija i na kojem tipu tla

5.       Prepoznati najpovoljniju metodu navodnjavanja prema tipu tla i kulturi koja se uzgaja

6.       Preračunati mjere hvatnog sustava u metrički i obrnuto

7.       Objasniti različite metode navodnjavanja i odvodnje te njihove prednosti i mane

1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

vježbe

1.5.    Obveze studenata
Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Polaganje ispita se vrši putem tri parcijalna ispita ili izlaskom na redoviti ispitni rok koji se sastoji od pismenog ispita i usmenog ispita kojem studenti mogu pristupiti ako polože pismeni dio ispita.

Svaki student koji nema potpis MORA KOLEGIJ PONOVNO UPISATI U SLJEDEĆOJ AKADEMSKOJ GODINI!

1.6.    Praćenje rada studenata
Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 2,5 1-7 Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama Evidencija prisutnosti studenata 0 0
Periodična provjera znanja 3,5 1-7 Priprema za pismenu provjera znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2

Kolokvij 3

50 100
Završni ispit ** 3,5 1-7 Priprema za provjeru znanja Pismena i usmena provjera znanja 50 100
Ukupno: 6 50 100
**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja
1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Polaganje ispita se vrši putem tri parcijalna ispita od kojih svaki mora biti ocijenjen pozitivnom ocjenom. Aritmetička sredina ocjena iz kolokvija predstavlja konačnu ocjenu koja se upisuje u indeks na prvom prijavljenom ispitnom roku. Svaki parcijalni ispit piše se domaksimalno 60 minuta.

Redoviti ispitni rok se sastoji od pismenog ispita i usmenog ispita kojem studenti mogu pristupiti ako polože pismeni dio ispita.

Duljina i način trajanja ispita: Pismeni dio ispita – do 60 min.

Usmeni dio ispita – do 60 min.

Ljestvica ocjenjivanja uspješnosti na pojedinom kolokviju i ispitu izračunava se prema sistemu postotka točno riješenih ispitnih pitanja: 50%- 65% dovoljan (2)

66% – 77% dobar (3)

78% – 89% vrlo dobar (4)

90% – 100% izvrstan (5)

Svaki student koji nema potpis MORA KOLEGIJ PONOVNOUPISATI U SLJEDEĆOJ AKADEMSKOJ GODINI!

1.8.     Popis literature
Kos, Z.(1987): Hidrotehničke melioracije tla-navodnjavanje, Školska knjiga, Zagreb

Mađar, S.(1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, NIRO Zadrugar, Sarajevo

Tomić, F.(1988): Navodnjavanje, Agronomski fakultet Zagreb

1.9.    Komentari
Skip to content