Menu Close

Povrćartsvo i cvjećarstvo

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Povrćarstvo i cvjećarstvo
Studijski program Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo smjer Hortikultura
Status kolegija  Obavezni
Studijska godina Druga
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 50P+15V+10S

 

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija
Savladavanjem modula studenti bi morali znati koje  povrtlarske i cvjećarske  kulture se danas uzgajaju, na koje načine, te koje su prednosti, a koji nedostaci pojedinih uzgojnih sistema.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
upis druge godine studija
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
1. Definirati zahtjeve određenih kulture imaju prema toplini, vodi, hranivima te koji su njihovi uvjeti uzgoja
2. Analizirati elemente  koji omogućuju organizaciju proizvodnje povrtlarskih i cvjećarskih kultura u zaštićenim prostorima i na otvorenom
3. Kombinirati  plodored prema određenim zakonitostima i s određenim kulturama
4. Nabrojati podjelu povrća po porodicama (lat. i hrv.  nazive)
5. Uočiti prednosti proizvodnje  presadnica u kontejnerima u odnosu na presadnice golog korijena
6. Objasniti način funkcioniranja hidroponskog načina proizvodnje, te prednosti i nedostatke istog
7. Nabrojati osnovne elemente plastenika te probleme koji se mogu javiti pri  postavljanju jednog takvog objekta i na koje sve parametre treba obratiti pažnju
1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

seminari i radionice

vježbe

 samostalni zadaci
1.5.    Obveze studenata
Prisustvovanje na 70% predavanja, izrada seminara, ispunjavanje zadanih zadataka
1.6.    Praćenje rada studenata

 

Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 2,5 1-7 Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama Evidencija prisutnosti studenata 0 5%
seminari 0,5 1-7 Pisani radovi Prezentacija i izlaganje 0% 5%
Periodična provjera znanja 3 1-7 Priprema za pismenu provjera znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2

Kolokvij 3

50% 90%
Završni ispit ** 3 1-7 Priprema za provjeru znanja Pismena i usmena provjera znanja 50% 90%
Ukupno: 6       50% 100%

 

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja
1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ispit  se može položiti preko tri kolokvija. Sva tri kolokvija moraju biti pozitivno ocjenjena za ostvarivanje prava upisa ocjene temeljem kolokvija. Ocjena bazirana na kolokvijima izračunava se

na način da se uzme zbroj ocjena sva tri kolokvija te podijeli sa tri (3) (kako bi dobili finalnu ocjenu)

(npr.2+3+5=10/3=3,33-ocjena(dobar).Na ovom kolegiju studenti imaju tri parcijalna ispita. Ne postoji nikakva međusobna uvjetovanost za pristupanje pojedinom parcijalnom ispitu. Nakon parcijalnog ispita prema potrebi se provodi i usmena provjera znanja. Parcijalni ispiti tijekom semestra mogu se ponoviti na zahtjev studenata. Studenti nemaju obvezu izlaska na parcijalne ispite. Svaki parcijalni ispit piše se minimalno 10 i maksimalno 60 minuta.

Ljestvica ocjenjivanja uspješnosti na pojedinom kolokviju

50% -69% dovoljan (2)

70% -79% dobar (3)

80% -89% vrlo dobar (4)

90% -100% izvrstan (5)

Redoviti ispitni rok sastoji se od pismenog ispita i usmenog ispita, ako se zadovolji na pismenom ispitu. Usmeni ispit može trajati do 30 minuta po studentu.

1.8.     Popis literature
Povrćarstvo:
1. Lešić, R. i sur. (2002): Povrćarstvo, Zrinski Čakovec
2. Matotan, Z. (2004): Suvremena proizvodnja povrća, Nakladni zavod Globus, Zagreb
3. Parađiković, N.(2002):Opće i specijalno  povrćarstvo, PFOS, Osijek

Cvjećarstvo:
1. Vincelj, M.(1995): Cvjećarstvo, Agronomski fakultet Zagreb
2. Parađiković, N.(2005): Osnove proizvodnje cvijeća, PFOS, Osijek
3. Auguštin D.(2003): Cvjećarstvo 1i 2, Školska knjiga, Zagreb

Skip to content