Menu Close

Primjena računala

OPĆE INFORMACIJE

Naziv kolegija Primjena Računala
Studijski program Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo smjer Holtikultura
Status kolegija Obavezni
Studijska godina Prva
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6 ECTS bodova
Broj sati (P+V+S) (30P+45V+0S)
1.       OPIS KOLEGIJA
1.1.    Ciljevi kolegija :
Cilj kolegija je upoznati studente sa suvremenim tehnologijama te ih naučiti koristiti računala u svakodnevnom životu.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
 Nema
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
1.       Razlikovati osnovne dijelove računala

2.       Konfigurirati samostalne aplikacije elektroničke pošte

3.       Oblikovati proizvoljni ili zadani tekst u programu za obradu teksta

4.       Oblikovati, prilagoditi, podesiti napredne postavke programa za obradu teksta

5.       Usporediti, obraditi i prikazati brojčane podatke u tabličnom kalkulatoru

6.       Argumentirano prezentirati stručni sadržaj putem MS Office PowerPointa,

7.       Koristiti se osnovnim servisima internata

8.       Formulirati i oblikovati seminarski ili završni rad

1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

vježbe

1.5.    Obveze studenata
Od studenata se očekuje da redovito pohađaju vježbe, pišu i usmeno izlažu zadane im seminarske radove, te pišu parcijalne ispite i/ili završni ispit na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku.

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70 % od ukupnog broja nastavnih sati, uz uvjet da su napisali i usmeno prezentirali svoj seminarski rad. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

Na vježbama je potrebno koristit službene e-mail adrese.

1.6.    Praćenje rada studenata putem parcijalnih provjera znanja tokom semestra te putem redovitih provjera znanja na samim vježbama. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, seminar, parcijalni ispiti i/ili završni ispit).
Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Periodička provjera teoretskog znanja 4 1-8 Priprema i vježbanje za provjera znanja i vještina Parcijalni ispiti x 2 35 70
Seminarski rad 1 3,4,6,7 Pisanje i izlaganje seminarskog rada Izlaganja i ocjenjivanje seminarskog rada 15 20
Aktivnost na nastavi 1 1-8 Angažiranost Prisustvo 0 10
Završni ispit ** 4 1-8 Priprema za provjeru znanja i vještina Pismena i usmena provjera znanja 35 70
Ukupno: 6 50 100
**Završni ispit student može polagati samo ako je prethodno zadovoljio vježbe, prisutnost na nastavi te napisao seminarski rad.
1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Na ispit svi studenti trebaju znati svoje AII@Edu.hr račune za pristup službenom e-mailu.

Ne postoji nikakva međusobna uvjetovanost za pristupanje pojedinom parcijalnom ispitu. Parcijalni ispiti tijekom semestra neće se ponavljati, a studenti nemaju obvezu izlaska na njih. Svaki parcijalni ispit piše se 45 minuta.

U slučaju želje za popravljanjem svog rezultata s pojedinog parcijalnog ispita (broja bodova), student ima pravo ponovnog polaganja bilo kojeg od njih u okviru završnog ispita na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima utvrđenim rasporedom.

Prethodno ostvareni bodovi iz parcijalnih provjera (putem parcijalnih provjera) ostaju važeći do kraja tekuće akademske godine te se potom brišu i priznaju se samo novi ostvareni bodovi.

Trajanje završnog ispita je do 45-100 minuta, a usmenog do 30 minuta

Ukupan broj bodova                Ocjena
89 – 100 Izvrstan (5)
76 – 88 Vrlo dobar (4)
63 – 75 Dobar (3)
50 – 62 Dovoljan (2)
 0 – 49 Nedovoljan (1)
1.8.     Popis literature
1. ECDL 5.0 (Windows 7, Office 2010)”, Grundler, Gvozdanović, Ikica, Kos, Milijaš, Srnec, Širanović, Zvonarek, PRO-MIL d.o.o., Varaždin 2011,

2. Nastavni materijali i vježbe

Skip to content