Menu Close

Sjemenarstvo u hortikulturi

OPĆE INFORMACIJE

Naziv kolegija Sjemenarstvo u hortikulturi
Studijski program Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Hortikultura
Status kolegija  Obavezni
Studijska godina III
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 75+0+0
1.       OPIS KOLEGIJA
1.1.    Ciljevi kolegija
Cilj kolegija je upoznati studente sa osobinama sjemena, načinima skladištenja, važnosti očuvanja visoke kakvoće sjemena te metodama ispitivanja iste,  tretiranjem sjemena prije sjetve, određivanjem količine sjemena za sjetvu, osobinama sjemena pojedinih  kultura
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
1. Opisati vanjska i unutrašnja  svojstva i osobine sjemena
2. Objasniti važnost očuvanja visoke kakvoće sjemena i načine proizvodnje istog
3. Objasniti što znači mirovanje sjemena, te kako se može prekinuti
4. Koji procesi se odvijaju prilikom klijanja
5. Navesti metode tretiranja sjemena prije sjetve
6. Nabrojati i opisati metode ispitivanja kakvoće sjemena
7. Izračunati   količinu sjemena za sjetvu prema danim parametrima
8. Nabrojati i opisati metode tretiranja sjemena prije sjetve
9. Opisati građu sjemenke i tvari od kojih se sastoji
1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja  samostalni zadaci
1.5.    Obveze studenata
Prisustvovanje na 70% predavanja, izrada seminara, ispunjavanje zadanih zadataka
1.6.    Praćenje rada studenata
Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 3 1-9 Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama Evidencija prisutnosti studenata 0 5%
Periodična provjera znanja 3 1-9 Priprema za pismenu provjera znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2

Kolokvij 3

50% 95%
Završni ispit ** 3 1-9 Priprema za provjeru znanja Pismena i usmena provjera znanja 50% 95%
Ukupno: 6 50% 100%
**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja
1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ispit  se može položiti preko tri kolokvija. Sva tri kolokvija moraju biti pozitivno ocjenjena za ostvarivanje prava upisa ocjene temeljem kolokvija. Ocjena bazirana na kolokvijima izračunava se

na način da se uzme zbroj ocjena sva tri kolokvija te podijeli sa tri (3) (kako bi dobili finalnu ocjenu)

(npr.2+3+5=10/3=3,33-ocjena (dobar).Na ovom kolegiju studenti imaju tri parcijalna ispita. Ne postoji nikakva međusobna uvjetovanost za pristupanje pojedinom parcijalnom ispitu. Nakon parcijalnog ispita prema potrebi se provodi i usmena provjera znanja. Parcijalni ispiti tijekom semestra mogu se ponoviti na zahtjev studenata. Studenti nemaju obvezu izlaska na parcijalne ispite. Svaki parcijalni ispit piše se minimalno 10 i maksimalno 60 minuta.

Ljestvica ocjenjivanja uspješnosti na pojedinom kolokviju

50% -69% dovoljan (2)

70% -79% dobar (3)

80% -89% vrlo dobar (4)

90% -100% izvrstan (5)

Redoviti  i izvanredni  ispitni rokovi sastoje se od pismenog ispita i usmenog ispita, ako se zadovolji na pismenom ispitu. Usmeni ispit traje maksimalno 30 minuta po studentu.

1.8.     Popis literature
Guberac, V. (2000): Sjemenarstvo  ratarskih kultura, Skripta, PFOS
Martinčić, J., Kozumplik, V. (1996): Oplemenjivanje bilja, Vježbovnik, PFOS
Kolak, I.,(1994): Sjemenarstvo ratarskih i krmnih kultura, Globus, Zagreb
1.9.    Komentari
Skip to content