Menu Close

Terenska i laboratorijska istraživanja u pedologiji

OPĆE INFORMACIJE

Naziv kolegija Terenska i laboratorijska istraživanja u pedologiji
Studijski program Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo smjer Holtikultura
Status kolegija Obavezni
Studijska godina Prva
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 25P+50V+0S

 

1.       OPIS KOLEGIJA
1.1.    Ciljevi kolegija
Objasniti studentima metodiku terenskih i laboratorijskih istraživanja te provesti terenska i laboratorijska istraživanja tla.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema.
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
  1. opisati vanjske i unutrašnje morfološke karakteristike tla,
  2. sondirati teren i otvoriti pedološki profil kako bi ispravno uzeli uzorke za laboratorijska istraživanja,
  3. objasniti načela fizikalnih i kemijskih metoda za analizu tla,
  4. interpretirati rezultate vezano za ciljana ispitivanja tla (hidrotehničke melioracije, gnojidbu tla, podizanje trajnih nasada, istraživanje slatina i određivanje pedoloških jedinica tla).
1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

vježbe

1.5.    Obveze studenata
Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje parcijalnih ispita i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku.

Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, parcijalni ispiti i/ili završni ispit).

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini

1.6.    Praćenje rada studenata
Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 3,5 1-4 Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama Evidencija prisutnosti studenata 0 5
Periodična provjera znanja 2,5 1-4 Priprema za pismenu provjeru znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2
50 95
Završni ispit ** 3,5 1-4 Priprema za provjeru znanja Pismena i usmena provjera znanja 50 95
Ukupno: 6 50 100
1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
$1A.     Ukoliko student polaže ispit tijekom semestra u kojem pohađa i predavanja:

Ispit se sastoji od dva pismena parcijalna ispita koji se zasebno ocjenjuju.

Prvi parcijalni ispit sadrži pitanja iz Metodike terenskog istraživanja tla, a drugi parcijalni ispit pitanja iz Fizikalnih i Kemijskih istraživanja tla uz interpretaciju rezultata. Ocjena svakog pisanog parcijalnog ispita se izračunava na sljedeći način:

Ukupan broj bodova Ocjena
41 – 45 Izvrstan (5) A
35 – 40 Vrlo dobar (4) B
29 – 34 Dobar (3) C
23 – 28 Dovoljan (2) D
0 – 22 Nedovoljan (1) E

Konačna ocjena kolegija (koja se upisuje u indeks) je aritmetička sredina ocjena parcijalnih ispita koje nužno moraju biti pozitivne.

Ne postoji nikakva međusobna uvjetovanost za pristupanje pojedinom parcijalnom ispitu. Parcijalni ispiti tijekom semestra mogu se ponavljati, a studenti nemaju obvezu izlaska na njih. Svaki parcijalni ispit piše se 60 minuta.

$1B.     Ukoliko student polaže ispit  na redovitim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima (završni ispit):

Ocjena pismenog dijela ispita s obzirom na ostvarene bodove izračunava se na način prikazan u tablici pod A.

Studenti koji ostvare pozitivnu (prolaznu) ocjenu na pismenom dijelu ispita pristupaju usmenom dijelu ispita koji se također ocjenjuje ocjenama nedovoljan (1), dovoljan (2), dobar (3), vrlo dobar (4) i izvrstan (5). Ukoliko je i usmeni dio ispita ocijenjen pozitivno, računa se konačna ocjena ispita kao aritmetička sredina ovih dviju ocjena. Nepristupanje usmenom dijelu ispita rezultira konačnom ocjenom nedovoljan (1) iz ispita.

Završni ispit piše se do 90 minuta.

Usmeni ispit može trajati do 30 minuta po studentu.

1.8.     Popis literature
Preporučena literatura za studij i polaganje ispita:

1. Grupa autora (1966.): Metodika terenskog ispitivanja zemljišta. Knjiga IV. Beograd.

2. Škorić, A. (1982.): Priručnik za pedološka istraživanja. Fakultet Poljoprivrednih znanosti. Zagreb.

3. Škorić, A (1986): Postanak razvoj i sistematika tla. Fakultet Poljoprivrednih znanosti. Zagreb.

4. Škorić, A. (1991): Sastav i svojstva tla. Fakultet Poljoprivrednih znanosti. Zagreb.

5. Martinović, J. (1997): Tloznanstvo u zaštiti okoliša, priručnik za inženjere. DUZO. Zagreb.

6. Martinović, J. (2000): Tla u Hrvatskoj. DUZPO. Zagreb.

7. Husnjak, S. (2014.): Sistematika tala Hrvatske. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb.

8. Sraka, M. (2005.): Pedološka istraživanja, autorizirane pripreme za vježbe iz Pedologije. Zagreb.

Skip to content