Menu Close

Tjelesna i zdravstvena kultura 2

OPĆE INFORMACIJE

Naziv kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura II
Studijski program Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo smjer Hortikultura
Status kolegija Obavezni
Studijska godina Prva
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 0
Broj sati (P+V+S) (0P+30V+0S)

 

1.       OPIS KOLEGIJA
1.1.    Ciljevi kolegija
Adekvatnim kineziološkim operatorima zadovoljiti biopsihosocijalne potrebe studenata za kretanjem, čime će se uvećati njihovi adaptivni i stvaralački potencijali. Poseban je cilj omogućiti studentima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja kojima će se osposobiti za samostalno cijeloživotno programiranje i provođenje procesa vježbanja, te stvoriti naviku za zdravim načinom života.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći:

  1.  primijeniti osnovne kretne i tehničke strukture u sportskim aktivnostima,
  2. pokazati i primijeniti tehniku izvođenja kompleksnih vježbi u specifičnim uvjetima,
  3. razlikovati i pravilno koristiti slobodne utege, sportske rekvizite i pomagala u specifičnim uvjetima,
  4. izabrati i grupirati vježbe za pojedine mišićne grupe,
  5. samostalno razlikovati i pokazati stečena znanja kroz izradu seminarskog rada primjenjujući suvremene informatičke alate,
  6. prepoznati mogućnost nastavka obrazovanja i potrebu cjeloživotnog učenja.
1.4.    Vrste izvođenja nastave  vježbe
1.5.    Obveze studenata
Pravo na potpis kojim se u Indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 80% od ukupnog broja nastavnih sati. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave. U dogovoru s predmetnim nastavnikom obveze o prisutnosti na nastavi se reguliraju i putem dodatnih aktivnosti. Mogućnosti dodatnih aktivnosti; prisutnost na nastavi u obliku demonstratora vježbi; kategorizirani sportaš prema HOO; član Veleučilišne sportske ekipe na državnom ili regionalnom prvenstvu; član Veleučilišne sportske ekipe na gradskim ili županijskim prvenstvima i ligama; sudionik sportskih natjecanja u organizaciji Veleučilišta i Sportske udruge studenata VUSB-a; član organizacijskog odbora Sportske udruge studenata VUSB-a. Studenti koji ne ostvare uvjet za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.
1.6.    Praćenje rada studenata
Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe
Dodatne aktivnosti*
Periodična provjera znanja
Završni ispit **
Ukupno:
**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja
1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Nema
1.8.     Popis literature
1.   Sivrić, H. (2013). „Priručnik za samoinicijativni fitnes trening studenata“. Udžbenik Veleučilišta u Slavonskom Brodu.

2.   Sekulić, D., Metikoš, D. (2007). Osnove transformacijskih postupaka u kineziologiji. Fakultet prirodoslovno – matematičkih znanosti i kineziologije Sveučilišta. Split.

3.   Vukić, Ž., Vukić, Ž. i Jančić, S. (1999). Priručnik za samostalno ciljano vježbanje studenata, Ekonomski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku.

4.   Jukić, I., Marković, G. (2005). Kondicijske vježbe s utezima. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb.

Skip to content