Menu Close

Tjelesna i zdravstvena kultura 3

OPĆE INFORMACIJE

Naziv kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura III
Studijski program Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Hortikultura
Status kolegija  Obavezni
Studijska godina 2. godina
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 0
Broj sati (P+V+S) (0+30+S)
1.       OPIS KOLEGIJA

1.1.    Ciljevi kolegija
Adekvatnim kineziološkim operatorima zadovoljiti biopsihosocijalne potrebe studenata za kretanjem, čime će se uvećati njihovi adaptivni i stvaralački potencijali. Poseban je cilj omogućiti studentima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja kojima će se osposobiti za samostalno cijeloživotno programiranje i provođenje procesa vježbanja, te stvoriti naviku za zdravim načinom života.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći:

·razlikovati vježbe i način treniranja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti,

·kreirati i napraviti vlastiti trening motoričkih i funkcionalnih sposobnosti,

·procijeniti efekte transformacijskog procesa.

1.4.    Vrste izvođenja nastave  vježbe
1.5.    Obveze studenata
Pravo na potpis kojim se u Indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 80% od ukupnog broja nastavnih sati. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave. U dogovoru s predmetnim nastavnikom obveze o prisutnosti na nastavi se reguliraju i putem dodatnih aktivnosti. Mogućnosti dodatnih aktivnosti; prisutnost na nastavi u obliku demonstratora vježbi; kategorizirani sportaš prema HOO; član Veleučilišne sportske ekipe na državnom ili regionalnom prvenstvu; član Veleučilišne sportske ekipe na gradskim ili županijskim prvenstvima i ligama; sudionik sportskih natjecanja u organizaciji Veleučilišta i Sportske udruge studenata VUSB-a; član organizacijskog odbora Sportske udruge studenata VUSB-a. Studenti koji ne ostvare uvjet za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.
1.6.    Praćenje rada studenata
Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe
Dodatne aktivnosti*
Periodična provjera znanja
Završni ispit **
Ukupno:
**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja
1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Nema
1.8.     Popis literature
1. nbsp;  Sivrić, H. (2013). „Priručnik za samoinicijativni fitnes trening studenata“. Udžbenik Veleučilišta u Slavonskom Brodu.

2.   Sekulić, D., Metikoš, D. (2007). Osnove transformacijskih postupaka u kineziologiji. Fakultet prirodoslovno – matematičkih znanosti i kineziologije Sveučilišta. Split.

3.   Vukić, Ž., Vukić, Ž. i Jančić, S. (1999). Priručnik za samostalno ciljano vježbanje studenata, Ekonomski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku.

4.   Jukić, I., Marković, G. (2005). Kondicijske vježbe s utezima. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb.

1.9.    Komentari Tjelesna i zdravstvena kultura – nema obaveze polaganja ispita
Skip to content