Menu Close

Upravljanje OPG-om

OPĆE INFORMACIJE
Naziv kolegija Upravljanje OPG-om
Nositelj kolegija Ljiljana Božić-Ostojić
Studijski program Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, smjer Hortikultura
Status kolegija izborni
Studijska godina treća
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 3
Broj sati (P+V+S) 40 P
1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija : objasniti studentima kako osnovati, registrirati i voditi OPG u skladu sa zakonskim

odredbama

1.2.    Uvjeti za upis kolegija
 Nema
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
1.     definirati pojam obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i obrazložiti postupak registracije u skladu sa

zakonskim odredbama

2.     nabrojati i objasniti temeljna financijska izvješća i osnovne pojmove vezane uz kalkulacije u poljoprivredi

3.     navesti osnovne pokazatelje intenzivnosti poljoprivredne proizvodnje, izvore rizika i izvore financiranja

 

1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

 

 
1.5.    Obveze studenata
1.6.    Obveze studenata

Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje kolokvija i/ili završnog ispita na

redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i

uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, kolokviji i/ili završni ispit). Pravo na potpis

kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na

minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij

mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
          Min Max
Predavanja 1 1-3 Prisustvovanje nastavi Evidencija prisutnosti 0 0
Periodična provjera znanja 2 1-3 Priprema za pismenu provjeru znanja Parcijalni ispit 1

Parcijalni ispit 2

50 100
Završni ispit ** 2 1-3 Priprema za provjeru znanja Provjera znanja 50 100
Ukupno: 3       50 100
**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja
1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Studenti mogu položiti ispit pisanjem parcijalnih ispita tijekom semestra. Svaki parcijalni ispit mora biti pozitivno ocijenjen, a konačna ocjena je njihova aritmetička sredina. Parcijalni ispiti mogu trajati do 60 minuta i studenti nemaju obvezu pristupanja parcijalnom ispitu. Studenti koji ne polože ispit tijekom semestra, a zadovoljili su uvjete dobivanja potpisa, ispit mogu polagati na nekom od redovnih ili izvanrednih ispitnih rokova.

 

1.8.     Popis literature
1.          Lari Hadelan, dr. sc. Mario Njavro: Uprava poljoprivrednih gospodarstava, skripta, Agronomski fakultet Zagreb

2.          Pravna legislativa

3.          Stručni i znanstveni članci

Skip to content