Menu Close

Uređenje krajobraza i ukrasno bilje – praksa

OPĆE INFORMACIJE

Naziv kolegija Uređenje krajobraza i ukrasno bilje- praksa
Studijski program Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Hortikultura
Status kolegija  Obavezni
Studijska godina TREĆA
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 3
Broj sati (P+V+S) 75 V
1.       OPIS KOLEGIJA

1.1.    Ciljevi kolegija
Cilj kolegija je kroz praktičnu nastavu upoznati studente s tipovima krajobraza i postignućima vrtne arhitekture u Hrvatskoj, s naglaskom na Slavoniju.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema.
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
1.       razlikovati stilove u vrtnoj arhitekturi u Hrvatskoj

2.        nabrojati tipove krajobraza u Slavoniji

3.       objasniti inventarizaciju i valorizaciju povijesnih vrtova

4.       samostalno pročitati, razumjeti i koristiti projektnu dokumentaciju

5.       preporučiti primjenu pojedinih dendroloških biljnih vrsta

6.       pravilno izvesti gredice i travnjak

1.4.    Vrste izvođenja nastave  vježbe
1.5.    Obveze studenata
Ostvaren i prihvaćen problemski zadatak. Biti prisutan na terenskoj nastavi. Prepoznati dendrološke vrste u urbanom prostoru. Aktivno sudjelovati u aktivnostima koje su potrebne za razumijevanje krajobrazne projektne dokumentacije. Sudjelovati u izvedbi i održavanju zelenih površina
1.6.    Praćenje rada studenata
Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 1,5 1-6 Prisutnost na vježbama Evidencija prisutnosti studenata 70 100
Problemski zadatak 1,5 1-6 Izrađen problemski zadatak Izlaganje 0 0
Ukupno: 3 70 100
**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja
1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Nema završnog ispita za kolegij Uređenje krajobraza i ukrasno bilje-praksa

Vrednovanje studenata sa POLOŽIO/POLOŽILA

Praksa je položena ako su ostvarene obveze studenata pod točkom 1.5.

 1.8.Popis literature
Borzan,Ž.(2001): Indeks drveća i grmlja, Šumarski fakultet, Zagreb

Obad- Šćitaroci,M.(1999): Hrvatska parkovna baština, Zagreb

Šilić, Č.(1990): Ukrasno drveće i grmlje, Svjetlost Zagreb,

dr. D. G.,  Hessayon(2001) : Ruže, Mozaik, Zagreb

dr. D. G.,  Hessayon(2001) : Cvijeće u vrtu, Mozaik, Zagreb

Velika ilustrirana enciklopedija(2005): Vrt, Mozaik knjiga, Zagreb

Velika ilustrirana enciklopedija( 2008): Cvijeće i ukrasno bilje, Mozaik knjiga, Zagreb

Samardžija N., Ančić B.(1998): Travnjaci sportski, parkovni, ukrasni, Zrinjevac, Zagreb

1.9.Komentari Stručna praksa  nema obaveze polaganja završnog ispita
Skip to content