Menu Close

Uređenje krajobraza i ukrasno bilje

OPĆE INFORMACIJE

Naziv kolegija Uređenje krajobraza i ukrasno bilje
Studijski program Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Hortikultura
Status kolegija  Obavezni
Studijska godina TREĆA
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 50+5+20
1.       OPIS KOLEGIJA

1.1.    Ciljevi kolegija
Cilj kolegija je upoznati studente s postignućima vrtne arhitekture u svijetu, metodama obnove i zaštite povijesne parkovne arhitekture, tipovima krajobraza, dendrološkim biljnim vrstama, načinima uređenja zelenih površina te legislativom. Studentima će biti objašnjen i prikazan postupak izrade i korištenja idejno-izvedbenog projekta i troškovnika.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema.
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
1.                  razlikovati stilove u vrtnoj arhitekturi u svijetu

2.       –          objasniti postupak izrade povijesnih studija

3.       –          identificirati vrt, predvrt, park, aleju, atrijski vrt i drvored

4.       –          definirati funkcije zelenih površina u urbanim prostorima

5.       –          opisati i prepoznati osnovne dendrološke biljne vrste

6.       –          analizirati idejno-izvedbeni projekt uređenja manjih vrtova.

1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

seminari i radionice

vježbe

1.5.    Obveze studenata
Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.
1.6.    Praćenje rada studenata
Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 2,5 1-6 Aktivno sudjelovanje napredavanjima i vježbama Evidencija prisutnostistudenata 0 0
Periodična provjera znanja 3,5 1-6 Priprema za pismenu provjera znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2

Kolokvij  3

50 100
Završni ispit ** 3,5 1-6 Priprema za provjeru znanja Pismena i usmena provjera znanja 50 100
Ukupno: 6 50 100
**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja
1.7.Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Prvi kolokvij odnosi se na sadržaje iz Krajobrazne arhitekture i Povijesti vrtne umjetnosti, drugi kolokvij imenovanje i prepoznavanje dendroloških vrsta i treći kolokvij sadrži područja iz Vrtne tehnike. Pismena i usmena provjera znanja sadrži iste sadržaje s naznakom da se sadržaji kolokvija 1 i 3 pišu, a sadržaj kolokvija 2 se polaže usmeno. Svi parcijalni ispiti moraju biti položeni s minimalno 50% da bi ostvarili pravo na upisivanje ocjene. Studenti nemaju obvezu izlaska na parcijalne ispite. Svaki parcijalni ispit piše se 60 minuta.

OCJENA POSTOTAK

izvrstan(5) – 89% – 100%

vrlo dobar(4) – 76% – 88%

dobar(3) – 63% – 75 %

dovoljan(2) – 50 % – 62%

nedovoljan(1) – 0-49 %

1.8.Popis literature
Preporučena literatura

Borzan,Ž.(2001): Indeks drveća i grmlja, Šumarski fakultet, Zagreb

Obad- Šćitaroci,M.(1999): Hrvatska parkovna baština, Zagreb

Šilić, Č.(1990): Ukrasno drveće i grmlje, Svjetlost Zagreb,

dr. D. G.,  Hessayon(2001) : Ruže, Mozaik, Zagreb

dr. D. G.,  Hessayon(2001) : Cvijeće u vrtu, Mozaik, Zagreb

Velika ilustrirana enciklopedija(2005): Vrt, Mozaik knjiga, Zagreb

Velika ilustrirana enciklopedija( 2008): Cvijeće i ukrasno bilje, Mozaik knjiga, Zagreb

Samardžija N., Ančić B.(1998): Travnjaci sportski, parkovni, ukrasni, Zrinjevac, Zagreb

1.9.Komentari
Skip to content