Menu Close

Vino i proizvodi iz hortikulture

OPĆE INFORMACIJE

Naziv kolegija Vino i proizvodi iz hortikulture
Studijski program Bilinogojstvo, smjer Hortikultura
Status kolegija  Obavezni
Studijska godina 3.
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 55+20+0
  1. 1.OPIS KOLEGIJA

  1. Ciljevi kolegija
Cilj kolegija je upoznati studente s osnovama tehnologije prerade voća i proizvodnje vina te sa suvremenim analitičkim metodama za utvrđivanje kakvoće proizvoda iz hortikulture.
  1. Uvjeti za upis kolegija
Ne postoje.
  1. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon uspješno savladanog kolegija studenti će moći:

opisati osnove tehnološke proizvodnje bijelih i crnih vina,

Rangirati bijela i crna vina prema kvaliteti,

objasniti principe destilacije i vrenja alkohola,

usporediti fizikalne i kemijske metode konzerviranja voća i povrća,

razlikovati glavne značajke najčešće korištenih proizvoda od voća i povrća,

nabrojati najmanje 5 biljaka s izraženim antioksidativnim svojstvima,

usporediti kvalitativne i kvantitativne analitičke metode u hortikulturi

usporediti najčešće bolesti i mane vina

razlučiti glavne kemijske sastojke u moštu i vinu

  1. Vrste izvođenja nastave
 predavanja

vježbe

 samostalni zadaci
  1. Obveze studenata
Od studenata se očekuje da redovito pohađaju predavanja i vježbe, pišu i usmeno izlažu radove na zadane im teme te pišu parcijalne ispite i/ili završni ispit na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku.

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati,uz uvjet da su napisali i usmeno prezentirali svoj rad na zadanu temu.

Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini te im se tada brišu sva ostvarena postignuća u tekućoj akad. god.

  1. Praćenje rada studenata
Raspodjela ECTS-a

 

Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja 2 1-6 Aktivno sudjelovanje na predavanjima Evidencija prisutnosti studenata 0 7
Vježbe 0,7 1-6 Aktivno sudjelovanje na vježbama Evidencija prisutnosti studenata 0 3
Pismeni rad na zadanu temu 0,5 1-6 Istraživanje i pisanje rada na zadanu temu Napisan rad 1 15
Usmeno izlaganje rada na zadanu temu 0,3 1-6 Usmeno izlaganje rada na zadanu temu Usmeno izložen rad 1 15
Periodična provjera znanja 2,5 1-6 Priprema za periodičnu provjera znanja Parcijalni ispit 1
Parcijalni ispit 2
48 70
Završni ispit * 2,5 1-6 Priprema za provjeru znanja na završnom ispitu Pismena i usmena provjera znanja 48 70
Ukupno: 6 50 100
*Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja.
  1. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ispit se sastoji od dva dijela (parcijalna ispita).

Prvi parcijalni ispit sadrži pitanja iz gradiva obrađenog iz područja proizvodnje i prerade vina, a drugi parcijalni ispit sadrži pitanja iz gradiva obrađenog iz područja prerade voća i povrća. Ne postoji nikakva međusobna uvjetovanost za pristupanje pojedinom parcijalnom ispitu. Parcijalni ispiti tijekom semestra mogu se ponoviti na zahtjev studenata, a studenti nemaju obvezu izlaska na njih. Svaki parcijalni ispit piše se 45 minuta.

Kolegij se boduje s najviše 100 bodova. Mogućnosti stjecanja bodova po pojedinim aktivnostima su sljedeće:

Opis aktivnosti Broj bodova
Rad na zadanu temu – pismeni i usmeni pismeni – max 15

usmeni – max 15

30
1. parcijalni ispit 7 pitanja po max 5 bodova 35
2. parcijalni ispit 7 pitanja po max 5 bodova 35
ukupno 100

Ukoliko student tijekom nastave pokaže zavidnu aktivnost i znanje, može se nagraditi bodovima koji se pribrajaju parcijalnom ispitu na čije se gradivo ta postignuća odnose.

Ocjena kolegija se izračunava na sljedeći način:

Ukupan broj bodova Ocjena
89 – 100 Izvrstan (5) A
76 – 88 Vrlo dobar (4) B
63 – 75 Dobar (3) C
50 – 62 Dovoljan (2) D, E
  0 – 49 Nedovoljan (1) F, FX

U slučaju želje za popravljanjem svog rezultata (broja bodova) s pojedinog parcijalnog ispita održanog tijekom semestra, student ima pravo ponovnog polaganja bilo kojeg od njih u okviru završnog ispita na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima utvrđenim rasporedom na Veleučilištu u Slavonskom Brodu. U tom slučaju dotad ostvareni bodovi na parcijalnom ispitu kojeg student ponovo piše se brišu i priznaju se samo novi ostvareni bodovi. Završni ispit piše se 90 minuta.

  1.  Popis literature
Preporučena literatura:

S. Herjavec, Vinarstvo – interna skripta, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2009.

N. Dobričević, S. Miletić, Praktikum iz predmeta Prerada voća i povrća, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1998.

T. Lovrić, V. Piližota, Konzerviranje i prerada voća i povrća, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1994.

M. Banić, Rakije, whisky i likeri, Gospodarski list, Zagreb, 2006.

M. Zoričić, Domaće vino, Gospodarski list, Zagreb, 2005.

Nastavni materijali.

  1. Komentari
Skip to content