Menu Close

Vinogradarstvo

OPĆE INFORMACIJE

Naziv kolegija Vinogradarstvo
Studijski program Bilinogojstvo, smjer Hortikultura
Status kolegija  Obavezni
Studijska godina II. godina
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 47+28+0
  1. 1.OPIS KOLEGIJA

  1. Ciljevi kolegija
Cilj kolegija je opisati biološke karakteristike i tehnologiju uzgoja vinove loze.
  1. Uvjeti za upis kolegija
Nema
  1. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:

opisati utjecaj ekoloških faktora na vinovu lozu

nabrojati fenofaze razvoja vinove loze

usporediti načine razmnožavanja vinove loze

nabrojati, definirati i razlikovati uzgojne oblike vinove loze

opisati načine obrade tla u vinogradu i održavanja međurednog prostora

razlikovati potrebnu armaturu za vinograd

definirati potrebne radnje za berbu vinove loze.

Nabrojati najvažnije domaće i strane sorte u uzgoju

Odrediti šećere i kiseline pri berbi

  1. Vrste izvođenja nastave
 predavanja

seminari i radionice

vježbe

 samostalni zadaci

mentorski rad

ostalo

  1. Obveze studenata
Od studenata se očekuje da redovito pohađaju predavanja i vježbe te pišu parcijalne ispite i/ili završni ispit na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada. Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.
  1. Praćenje rada studenata
Raspodjela ECTS-a

 

Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 2,5 1-7 Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama Evidencija prisutnosti studenata 0 0
Periodična provjera znanja 3,5 1-7 Priprema za pismenu provjera znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2

(po potrebi dodajete

50 100
Završni ispit ** 3,5 1-7 Priprema za provjeru znanja Pismena i usmena provjera znanja 50 100
Ukupno: 6 50 100
**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja
  1. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Prvi parcijalni ispit sadrži pitanja povijesti vinogradarstva, vinogradarskim regijama u RH, biologije, ekologije i fiziologije vinove loze, te njenog razmnožavanja, a drugi parcijalni ispit pitanja iz sadnje,armature, rezidbe i formiranja uzgojnih oblika vinove loze, podloga, gnojidbe, navodnjavanja, berbe, te sortimenta vinove loze.

Prvi parcijalni dio se mora položiti ako se želi izaći na drugi. Parcijalni ispiti tijekom semestra mogu se ponoviti na zahtjev studenata. Studenti nemaju obvezu izlaska na parcijalne ispite. Svaki parcijalni ispit piše se 60 minuta.

Svaki parcijalni dio ispita nosi zasebnu ocjenu, a prosječna ocjena iz obadva parcijalna dijela se upisuje u indeks kao ocjena pozitivno položenog kolegija, ako student polaže kolegij tijekom semestra u kojem se pohađa i predavanja istog. Mogućnosti stjecanja bodova po pojedinim parcijalni dijelovima tijekom semestra u kojem se pohađa nastava istog su sljedeće:

1. parcijalni ispit

16 pitanja po max 1 bod

Ukupno 16 bodova.

2. parcijalni ispit

8 pitanja po max 2 bod

Ukupno 16 bodova.

Ocjena svakog parcijalno dijela kolegija se izračunava na sljedeći način:

0-8 bodova nedovoljan (1)

9-10 bodova dovoljan (2)

11-12 bodova dobar (3)

13-14 bodova vrlo dobar (4)

15-16 bodova izvrstan (5)

Nakon odslušanog semestra kolegij se polaže pismenim i usmenim ispitivanjem na redovnom i/ili izvanrednom ispitnom roku. Pozitivno ocijenjen pismeni dio ispita je uvjet za pristupanje usmenom dijelu ispita. Udio pismenog dijela ispita u ocjeni iznosi 20%.Usmeni dio ispita, čiji udio u konačnoj ocjeni iznosi 80%, sastoji se od 4 pitanja.

Duljina trajanja ispitivanja:

Pismeni Ispit: do 90 min.

Usmeni ispit: do 90 min.

  1.  Popis literature
Preporučena literatura

1. Licul, L., Premužić, D. (1979): Praktično vinogradarstvo i podrumarstvo, Znanje, Zagreb

2. Mirošević, N. (1996): Vinogradarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb

  1. Komentari
Skip to content