Menu Close

Voćarstvo i vinogradarstvo – praksa

OPĆE INFORMACIJE

Naziv kolegija Voćarstvo i vinogradarstvo-praksa
Studijski program Bilinogojstvo, smjer Hortikultura
Status kolegija  Obavezni
Studijska godina II. godina
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 0+75+0
  1. 1.OPIS KOLEGIJA

  1. Ciljevi kolegija
Cilj kolegija je upoznati studente s praktičnim primjenama tehnoloških postupaka u proizvodnji voća i uzgoju vinove loze.
  1. Uvjeti za upis kolegija
Nema
  1. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:

analizirati pripremne radove pri podizanju vinograda ili voćnjaka

napraviti sadnju voćaka i cijepova vinove loze

razlikovati i formirati uzgojne oblike i njihovo održavanje za voćke i vinovu lozu

definirati i napraviti zelenu rezidbu i rezidbu u periodu mirovanja

napraviti analizu troškova i kalkulaciju opravdanosti ulaganja pri podizanju vinograda ili voćnjaka

identificirati vegetativni i generativni način uzgoja podloga i sadnica voćaka kao i cijepova vinove loze.

Definirati različite sorte vinove loze i nabrojiti njihova svojstva

Odrediti optimalni rok berbe

  1. Vrste izvođenja nastave
 vježbe  samostalni zadaci
  1. Obveze studenata
Od studenata se očekuje da redovito pohađaju vježbe. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada. Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.
  1. Praćenje rada studenata
Raspodjela ECTS-a

 

Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Vježbe 3 1-6 Aktivno sudjelovanje na  vježbama Evidencija prisutnosti studenata 70 100
Terenski rad, pisani radovi, domaće zadaće prezentacije i izlaganja 3 1-6 Samostalan rad Prezentacija rada 0 0
Ukupno: 6 70 100
  1. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Kako bi položili kolegij studenti moraju tokom semestra izraditi pisani rad i prezentirati pisani rad izrađen u MS Power Point-u na osnovi podataka prikupljenih za vrijeme obavljanja stručne prakse i nadopunjenih iz preporučene literature i drugih izvora.
  1.  Popis literature
Preporučena literatura:

1. Licul, L., Premužić, D. (1979): Praktično vinogradarstvo i podrumarstvo, Znanje, Zagreb

2. Mirošević, N. (1996): Vinogradarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb

3. Miljković, Ivo (1991): Suvremeno voćarstvo, Znanje, Zagreb.

4. Krpina, Ivo (2004): Voćarstvo, Nakladi zavod Globus, Zagreb.

5.Medin, Ante (2005): Breskva-suvremena proizvodnja, Alfa, Zagreb.

I dr.

  1. Komentari
Voćarstvo i vinogradarstvo praksa – nema obaveze polaganja završnog ispita
Skip to content