Menu Close

Voćarstvo

OPĆE INFORMACIJE

Naziv kolegija Voćarstvo
Studijski program Stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Hortikultura
Status kolegija  Obavezni
Studijska godina II. godina
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 50+25+0
1.       OPIS KOLEGIJA

1.1.    Ciljevi kolegija
Cilj kolegija je predstaviti studentima biologiju i razmnožavanje voćaka, te tehnologije uzgoja različitih voćnih vrsta.
1.2.    Uvjeti za upis kolegija
Nema
1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:

1.       opisati utjecaj ekoloških faktora na voćku

2.       analizirati morfologiju različitih voćnih vrsta

3.       nabrojati fenofaze razvoja voćnih vrsta

4.       usporediti načine razmnožavanja voćaka

5.       nabrojati i definirati uzgojne oblike voćaka

6.       opisati načine obrade tla u voćnjaku i održavanja međurednog prostora

7.       izabrati prikladnu armaturu za pojedine uzgojne oblike različitih voćnih vrsta

8.       opisati potrebne radnje za berbu i skladištenje voćaka

9.       razlikovati i nabrojati 5 voćnih vrsta, te nabrojati po tri sorte od svake voćne vrste.

1.4.    Vrste izvođenja nastave  predavanja

vježbe

 samostalni zadaci
1.5.    Obveze studenata
Od studenata se očekuje da redovito pohađaju predavanja i vježbe te pišu parcijalne ispite i/ili završni ispit na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada. Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.
1.6.    Praćenje rada studenata
Raspodjela ECTS-a Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 2,5 1-9 Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama Evidencija prisutnosti studenata 0 0
Periodična provjera znanja 3,5 1-9 Priprema za pismenu provjera znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2

(po potrebi dodajete

50 100
Završni ispit ** 3,5 1-9 Priprema za provjeru znanja Pismena i usmena provjera znanja 50 100
Ukupno: 6 50 100
**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja
1.7. &nbnbsp;  Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Prvi parcijalni ispit sadrži pitanja povijesti voćarstva, biologije, ekologije i fiziologije voćaka, te razmnožavanja voćaka,a drugi parcijalni ispit pitanja iz sadnje voćaka, rezidbe i formiranja uzgojnih oblika voća, gnojidbe, navodnjavanja, berbe, rasta i dozrijevanja plodova, te sortimenta različitih voćnih vrsta i njihovo skladištenja.

Prvi parcijalni dio se mora položiti ako se želi izaći na drugi. Parcijalni ispiti tijekom semestra mogu se ponoviti na zahtjev studenata. Studenti nemaju obvezu izlaska na parcijalne ispite. Svaki parcijalni ispit piše se 60 minuta. Svaki parcijalni dio ispita nosi zasebnu ocjenu, a prosječna ocjena iz obadva parcijalna dijela se upisuje u indeks kao ocjena pozitivno položenog kolegija, ako student polaže kolegij tijekom semestra u kojem se pohađa i predavanja istog. Mogućnosti stjecanja bodova po pojedinim parcijalni dijelovima tijekom semestra u kojem se pohađa nastava istog su sljedeće:

1. parcijalni ispit

15 pitanja po max 1 bod

Ukupno 15 bodova.

2. parcijalni ispit

15 pitanja po max 1 bod

Ukupno 15 bodova.

Ocjena svakog parcijalno dijela kolegija se izračunava na sljedeći način:

0-7 bodova nedovoljan (1)

8-9 bodova dovoljan (2)

10-11 bodova dobar (3)

12-13 bodova vrlo dobar (4)

14-15 bodova izvrstan (5)

Nakon odslušanog semestra kolegij se polaže pismenim i usmenim ispitivanjem na redovnom i/ili izvanrednom ispitnom roku. Pozitivno ocijenjen pismeni dio ispita je uvjet za pristupanje usmenom dijelu ispita. Udio pismenog dijela ispita u ocjeni iznosi 20%.Usmeni dio ispita, čiji udio u konačnoj ocjeni iznosi 80%, sastoji se od 4 pitanja.

Duljina trajanja ispitivanja:

Pismeni Ispit: do 90 min.

Usmeni ispit: do 30 min po jednom studentu

1.8.     Popis literature
Preporučena literatura:

1. Miljković, Ivo (1991): Suvremeno voćarstvo, Znanje, Zagreb.

2. Krpina, Ivo (2004): Voćarstvo, Nakladi zavod Globus, Zagreb.

3. nastavna predavanja

1.9.    Komentari
Skip to content